Förbud mot skyddsvästar

Motion 2019/20:2806 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda inköp, innehav och nyttjande av skyddsvästar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Polismyndigheten har, i samband med en översyn av lagen om brandfarliga och explosiva varor, föreslagit att det ska bli straffbart för privatpersoner att inneha och använda produkter som utgör krigsmateriel. Regeringen menade dock att tillräckligt beredningsunderlag för en kriminalisering saknades. Definitionen av krigsmateriel återfinns i det regelverk som meddelats med stöd av lagen (1992:1300) om krigs­materiel. Som krigsmateriel definieras bl.a. vissa typer av skyddsvästar. Lagen om krigsmateriel ställer emellertid bara krav i fråga om tillstånd till produktion, utförsel och införsel av krigsmateriel. Däremot är det inte förbjudet för privatpersoner i Sverige att köpa, inneha och bära skyddsväst.

Inte minst i Malmö informerar Polismyndigheten om att det bland unga kriminella blivit mycket vanligt att bära skyddsväst också på allmän plats. Enligt polisens bedöm­ning handlar det om flera hundra personer som mer eller mindre öppet bär skyddsväst i Malmös utanförskapsområden. Det ligger nära till hands att tro att den känsla av personlig trygghet som bärande av skyddsväst ger medverkar till att sänka tröskeln för användande av grovt våld. Därtill skapar naturligtvis fenomenet en djup känsla av otrygghet bland allmänheten.

Självfallet ska personal som behöver skyddsväst i sitt arbete fortsatt kunna använda det utan tillstånd. Exempel på sådan personal är poliser, ordningsvakter och soldater. Bärande av till exempel skyddsväst är förbjudet i flera länder, bland annat i flera av USA:s delstater. Polismyndighetens synpunkter bör tas på allvar och ett straffbelagt


förbud mot inköp, innehav och nyttjande av krigsmateriel utan tillstånd bör utredas tillsammans med en möjlighet att förverka sådan materiel.

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)