Utökad flytträtt för pensionsförsäkringar

Motion 2019/20:2801 av Mats Persson m.fl. (L)

av Mats Persson m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den enda avgift som får tas ut vid flytt av en individuell personförsäkring med sparmoment ska motsvara de direkta kostnaderna för den administrativa hanteringen av återköp eller överföringar, beräknade för försäkringar av samma slag, och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytträtt, inklusive konsekvensändringar, ska införas även för sådana personförsäkringar som tecknades före den 1 juli 2007 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Liksom på andra marknader gynnas konsumenterna av en hög grad konkurrens på finansmarknaden. När det är enkelt att byta exempelvis bank, bolåneinstitut eller försäkringsbolag pressas priserna och gynnas konsumenterna.

Därför är det olyckligt att det tio år efter att en lagstadgad flytträtt infördes fort­farande är en lång och kostsam process att flytta pensionskapital. Konkurrensverket har exempelvis konstaterat att enbart drygt en procent av det totala försäkringskapitalet flyttades under 2015 mellan eller inom livförsäkringsföretag. Utan att vi nu tar ytterli­gare steg för att underlätta en flytt av pensionskapital kommer svenska småsparare fortsatt ha sämre möjligheter än exempelvis sina nordiska grannar att välja bort dyra lösningar. Dålig konkurrens vad gäller just pensionssparande är särskilt olyckligt eftersom det över tid kan röra sig om stora belopp och stora uteblivna värdeökningar.

Regeringen har under våren lagt fram propositionen En effektivare flytträtt av försäkringssparande (prop. 2018/19:124). Propositionen missar målet med att på allvar möta de hinder som många pensionssparare möter när de vill flytta sina pensionspengar.

Mot bakgrund av de otillräckliga förslagen i propositionen och behovet av att ytter­ligare underlätta för småsparare att ta makten över sitt eget sparkapital behöver riksda­gen nu agera. Liberalerna ser främst behov av två åtgärder.

För det första ska den enda avgift som får tas ut vid flytt av en individuell person­försäkring med sparmoment motsvara de direkta kostnaderna för den administrativa hanteringen av återköp eller överföringar, beräknade för försäkringar av samma slag. Det innebär att en avgift för kvarstående anskaffningskostnader som är direkt hänförliga till den återköpta eller överförda försäkringen inte ska få tas ut (jfr prop. 2018/19:124 s. 27). Regleringen av avgiften i denna del ska träffa sådana försäkringar oavsett när försäkringen tecknas.

För det andra ska flytträtt införas även för sådana försäkringar med sparmoment som tecknades även före 1 juli 2007 (jfr prop. 2006/07:26 s. 46). En sådan ordning har bland annat tidigare helt eller delvis förespråkats av exempelvis Finansinspektionen, Konkur­rensverket och Saco samt PTK. Som en konsekvensändring ska även återköps­rätten enligt försäkringsavtalslagen omfatta personförsäkringar tecknade före den 1 januari 2006.

Mats Persson (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)