Åtgärder för att minska pornografins skadeverkningar

Motion 2019/20:2783 av Roland Utbult (KD)

av Roland Utbult (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, oavsett huvudman, ska ha ett skyddsverktyg på datorer och wifi-nätverk i skolorna så att pornografiskt material filtreras bort samt införa porrfri policy på förskolor och skolor, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ökad kompetens att i skolor genomföra porrkritiska samtal i sex- och samlevnadsundervisningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Så många som ett av fem barn kommer att bli utsatta för sexuella övergrepp innan 18-årsdagen (källa: Allmänna barnhuset) och den offentliga plats där flest flickor utsätts för sexuella trakasserier är i skolan. Pornografikonsumtion gör den manliga konsumenten mer sexuellt aggressiv och skapar attityder som främjar eller trivialiserar våld mot kvinnor. Barns porrkonsumtion är ett eskalerande samhällsproblem. Ju tidigare pojkar konsumerar porr desto svårare blir det för dem att känna intimitet och de lär in en osund koppling mellan våld och sex som riskerar att påverka deras förmåga att bygga hållbara relationer (källa: Unizon, 10 punkter om porr).

På internet har barn rak tillgång till rasistisk, sexistisk och våldsam porr, både frivilligt och ofrivilligt. Porrindustrins aggressiva marknadsföring når barn bland annat genom pop-up-annonser, länkade filmer och enkla sökord. Enligt forskning innehåller cirka 90% av alla scener i nätporren våld (källa: Unizon, 10 punkter om porr) och de stora porrhubbarna har pedofila kategorier med hundratusentals pedofila porrfilmer. Läkare, psykologer, gynekologer, advokater och kriminologer m.fl. vittnar från sitt dagliga arbete med barn om hur porren genererar en eskalerande fysisk och psykisk hälsokris bland barn (källa: Porrfri barndom). Polisen, NOA:s, egen kartläggning visar att skolan är den plats där flest flickor utsätts för sexuella trakasserier utanför hemmet (Lägesbild över sexuella ofredanden 2016).

Ett föräldraupprop kallat #porrfribarndom krävde under 2018 porrfria förskolor och skolor. Ett 40-tal experter stod bakom uppropet, såsom kriminologer, skolsköterskor, läkare, forskare och psykologer. Uppropet samlade över 38000 underskrifter för porrfria förskolor och skolor.

Man får inte sprida porr som visar sexuellt våld eller tvång där någon till exempel riskerar att skadas (Brott mot allmän ordning, kapitel 16 paragraf 10 c). Det finns åtskilliga vittnesmål från lärare och förskolepedagoger som berättar att de av misstag har exponerat hela skolklasser och förskolegrupper för våldsporr genom pop-up-annonser, länkade filmer och sökord på internet. Kriminolog Maria Dufva säger: Att bevittna viss porr idag är att bevittna en brottsplats”. En it-miljö som saknar porrfilter/teknisk lösning är varken bra för barn eller de anställda i verksamheten.

Det är viktigt med sex- och samlevnadsundervisning i skolan, kanske viktigare än tidigare eftersom barn och unga idag i allt större utsträckning tar intryck av pornografin. Regelbundna porrkritiska samtal om skillnaden mellan porr och sex, övergrepp och samtycke. Samtal om relationer och respekt för varandra är av stor vikt för hur flickor och pojkar relaterar till varandra. Lärare behöver ökad kompetens i undervisning av sex och samlevnad och hur de ska leda de porrkritiska samtalen med elever. Sex- och samlevnadsundervisningen behöver ha ett forsknings- och kunskapsbaserat samt kritiskt förhållningssätt till porr. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Roland Utbult (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)