Obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare

Motion 2019/20:2779 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många personer drabbas på ålderns höst av demens eller andra sjukdomar. Det kan i vissa fall dessvärre leda till att man har sämre möjligheter att köra bil och kanske till och med kan anses vara olämplig som bilförare. Allt färre läkare anmäler dock olämpliga bilförare till Transportstyrelsen.

Antalet körkort som återkallas i Sverige ökar. Under första halvåret 2018 beslutades om återkallelse i 17779 fall. Det är en ökning på 7,7 procent jämför med första halvåret 2017. Återkallelsegrund 7, som handlar om ifall en sjukdom gör att man inte uppfyller de medicinska krav som ställs för att få ha körkort och där Transportstyrelsen kräver ett läkarintyg eller ett bevis om ett godkänt förarprov, ökade från 1906 personer år 2016 till 2120 personer år 2018. Det är en ökning med 104 personer.

Personer med demens eller andra sjukdomar som negativt påverkar förmågan att köra bil utgör en trafikfara. Människor som av läkare har konstaterats inte vara lämpliga som förare ska inte, såsom nu är fallet, kunna fortsätta att framföra fordon i trafiken och därmed riskera att framkalla fara för andra medtrafikanter.

För att rädda oskyldiga människor från att bli skadade, och kanske till och med dödade, till följd av olämpliga förare så vill vi att möjligheten att införa obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare ska ses över.

Regeringen bör ge relevanta myndigheter i uppdrag att se över möjligheten att införa obligatoriska läkarkontroller och komma med förslag avseende hur dessa kontroller ska utformas samt utifrån vilka kriterier (som exempelvis sjukdom,ålder osv.) som en persons lämplighet som förare ska bedömas.

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)