Offentligfinansierade tolkkostnader för döva

Motion 2019/20:2777 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten för offentligfinansierad tolk i arbetslivet måste utredas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2017 var arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning nio procent, mot sju procent i befolkningen totalt, enligt SCB. Bland personer med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga uppger 37 procent att de upplevt diskriminering på arbets­marknaden. Jämfört med andra personer på arbetsmarknaden är det dubbelt så vanligt bland döva att ha högre utbildning än vad arbetet kräver.

Forskaren Emelie Rydberg visade i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet 2010, att döva i högre grad än andra jobbar i låginkomstyrken. Skillnaden kunde inte förklaras av faktorer som ålder, kön eller utländsk härkomst, utan bara med att de var just döva.

Idag utsätts döva för diskriminering på arbetsmarknaden på grund av dagens tolksystem eftersom det är dyrt att anställa döva som behöver tolk arbetsgivaren måste stå för tolkkostnaderna. För att döva medborgare ska få jämlika villkor att delta på arbetsmarknaden måste det offentliga ta kostnadsansvaret för tolkning i arbetslivet. Döva måste få en ärlig chans att komma in på arbetsmarknaden och vi måste ställa krav på en hållbar arbetsmarknad med en samlad tolktjänst med tydligt samhällsansvar.


För att gruppen döva inte ska exkluderas från arbetsmarknaden är det viktigt att kostnader för tolk i arbetslivet ska vara offentligfinansierade. Regeringen bör snarast utreda möjligheten för detta.

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)