Gemensamhetsutrymmen på LSS-boenden

Motion 2019/20:2764 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att tillgången till gemensamhetsutrymme i gruppbostäder och serviceboenden ska vara utan kostnad för den enskilde och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag är det mycket höga hyror för nyproducerade lägenheter enligt LSS. Hyran påverkas både av att bruksvärdesprincipen gäller, det vill säga att hyran ligger i samma spann som övriga hyror i området, men också av att hyra tas ut för gemensamhetsutrymmena i bo­staden. Dessa gemensamhetsutrymmen i LSS-boenden är viktiga för den boende och är till för umgänge i syfte att bryta isolering. En prejudicerande dom i Högsta förvaltnings­domstolen (RÅ 2005 ref. 28) menar att gemensamhetsytorna i LSS-boendena är en del av boendeytan, vilket bland annat Riksförbundet FUB anser är felaktigt. De menar att domstolen gjorde en felaktig språklig tolkning av förarbetena till LSS där det står att ge­mensamhetsutrymmena i gruppbostäder och serviceboenden är en del av omvårdnaden.

Jag anser att tillgången till gemensamhetsutrymme i gruppbostäder och servicebo­enden ska vara utan kostnad för den enskilde och ses som en del av omvårdnaden i enlig­het med förarbetena.

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)