Vägskyltning

Motion 2019/20:2757 av Tina Acketoft (L)

av Tina Acketoft (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt förfarande för skyltning för företag samt besöks- och turistmål och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För många mindre företag, inte minst på svensk landsbygd, är det viktigt att kunna skylta för sin verksamhet utmed de större allmänna vägarna. Det innebär fler besökare, fler kunder och därmed också en bättre ekonomi. Detta gäller särskilt under vårsäsong och sommarsäsong. Ofta är det intäkterna under vår och sommar som gör att dessa företag går med tillräcklig vinst för att det ska vara motiverat att fortsätta verksamheten.

Liknande villkor gäller för många turist- och besöksmål i både offentlig och privat regi. Det är vårsäsong och sommarsäsong som genererar tillräckligt med besökare för att garantera möjligheter att hålla en god och hög kvalitet på verksamheten och utveckla den.

Trafikverket har i uppdrag att bedöma lämpligheten med hänsyn till trafiksäkerhet och skötsel av vägområde, och för att få vidta någon fysisk åtgärd inom ett vägområde för allmän väg krävs i dag väghållningsmyndighetens tillstånd. Trafikverkets regioner är väghållningsmyndigheter för de statliga allmänna vägarna.

Enligt väglagen får inom ett vägområde inte andra åtgärder vidtas utan väghållnings­myndighetens tillstånd som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägen­het för vägens bestånd, drift eller brukande. Ett vägområde ska med andra ord i möjligaste mån hållas rent från föremål, byggnader och liknande som inte hör till vägens primära funktion. Vid varje ansökan om tillstånd för skyltning gör Trafikverket en avvägning och för de större vägarna bör tillstånd bara ges för mål som alstrar mycket trafik och där trafiksituationen är komplicerad.

Trafikverket är alltså ytterst restriktiv med att tillåta skyltning utmed större allmänna vägar, utom de vägar som ligger i direkt anslutning till ett företag eller ett besöksmål. I många fall motiveras Trafikverkets beslut inte av trafiksäkerhetsskäl utan beror enbart på verksamhetens läge i förhållande till den väg som man önskar skylta vid. Dessutom verkar Trafikverkets bedömning variera i olika län.

Det är högst troligt att Trafikverkets restriktiva hållning när det gäller skyltning gör att ett antal företag i mindre tätorter och på landsbygden riskerar att drabbas av minsk­ade vinstmarginaler eller gå med förlust. Liknande effekter drabbar många turist- och besöksmål.

Emedan säkerheten alltid måste ha företräde i frågan om skyltning så bör avslag vid en tillståndsansökan tydligt motiveras utifrån den aspekten, samtidigt som näringsidkar­ens möjlighet att synliggöras bör vara i fokus.

Trafikverket bör därför få i uppgift att vidta åtgärder för att företag samt besöks- och turistmål i största möjliga mån ska kunna skylta sin verksamhet utmed större allmänna vägar, även om de inte finns i direkt anslutning till verksamheten och även om det endast sker under den för verksamheten gällande säsongen.

Tina Acketoft (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)