Differentiera trängselskatt

Motion 2019/20:2749 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att sänka påminnelseavgiften för trängselskatt samt differentiera den utifrån miljöaspekter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under en rad av år har de orimligt höga påminnelseavgifterna vid trängselavgifterna varit föremål för motioner och skriftliga frågor dessvärre utan resultat från regeringens sida.

Trängselskatten infördes i Göteborg den 1 januari 2013. Varje passage kostar mellan 9,16 och 22 kronor beroende på när på dygnet du passerar. Under kvälls- och nattetid och helger är det gratis. Maxbeloppet för en dag är 60 kronor. Om du som bilägare missar eller glömmer att betala trängselavgiften i Stockholm eller Göteborg, måste du betala en tilläggsavgift på 500 kronor oavsett hur stor eller liten trängselskatten är. Det innebär att om du missar att betala en trängselskatt på 9kronor, blir tilläggsavgiften över 5000 procent!

2013 kom SOU:n Trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon. I den föreslogs att reglerna skulle ändras så att en förseningsavgift på rimliga 100kr skulle tas ut vid för sen betalning. Om betalning då inte sker, skulle en tilläggsavgift om 500 kronor tas ut.

Regeringen har satt som mål att Sveriges fordonsflotta ska vara oberoende av fossila bränslen till 2030. För att nå det målet behöver hela samhället ställa om till fossilfria drivmedel. Inget tillfälle eller område bör betraktas som för litet eller för oviktigt för att


skapa en incitamentsstruktur där det alltid ska vara ekonomiskt mer gynnsamt att välja fossilfria drivmedel i jämförelse med andra.

Maria Nilsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)