Riksväg 26/47 Månseryd–Hedenstorp

Motion 2019/20:2730 av Andreas Carlson (KD)

av Andreas Carlson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att tidigarelägga ombyggnation av riksväg 26/47 sträckan Månseryd–Hedenstorp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Månseryd äntligen är byggd behövs nu åtgärder på omkringliggande vägsträckor för att undvika trafikfarliga flaskhalsar. Att prioritera att bygga vidare mot Slättäng har jag redan föreslagit i motion 2019/20:6.

Det är också angeläget att den så kallade västerleden, väg 26/47/195 från avfarten Månseryd till Hedenstorpsrondellen, byggs ut så snabbt som möjligt. Vägen är hårt trafikerad och i och med utbyggnaden mellan Mullsjö och Månseryd beräknas trafiken öka.

Vägen är viktig nationellt men även regionalt, främst för arbetspendling och gods­transporter. Vägen är idag mötesfri med omväxlande ett respektive två körfält, men börjar nå kapacitetsgränsen.

Vägsträckan ligger i Trafikverkets långsiktiga plan, långt fram i tiden, men det är angeläget att vägen prioriteras och tidigareläggs. Syftet med investeringen är att öka trafiksäkerheten och förbättra tillgängligheten på sträckan och vid trafikplatserna Åsens gård och Klämmestorp. Den befintliga vägen ska breddas och byggas ut till två körfält i vardera riktningen, cirka 16 meters bredd.

Trafikplatsen vid Åsens gård saknar accelerations- och retardationsfält, vilket före­slås åtgärdas. Vid Klämmestorp finns en plankorsning, som föreslås ersättas av en ny trafikplats av enkel typ. Totalt omfattar objektet åtgärder längs en 7kilometer lång


sträcka. För att inte flaskhalsar ska uppstå föreslår jag att vägsträckan prioriteras och ombyggnation tidigareläggs.

Andreas Carlson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)