Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2019/20:2698 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell 1 har vi inga avvikelser i förhållande till regeringens förslag.

Tabell 1 Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:2

Säkerhetspolisen

1641279

−35000

1:3

Åklagarmyndigheten

1698586

+10000

1:5

Sveriges Domstolar

6241698

+5000

1:6

Kriminalvården

9448433

+20000

1:12

Rättsliga biträden m.m.

2356357

+6600

Summa

51731092

+6600

Anslag 1:1 Polismyndigheten

Vi vill vi minska anslaget till polisens kontroll av inre gräns och i stället satsa pengarna på förstärkta åtgärder i syfte att motverka stöldligor och trafficking. Detta gör vi genom en omdisponering av anslaget. 120 miljoner kronor ska läggas på åtgärder mot stöldligor och trafficking i stället för på inre gränskontroller. Läs mer om förslaget i vår motion 2019/20:626 Polisen.

Vi gör även ytterligare omdisponeringar av anslaget för att dels satsa 15 miljoner kronor för att Polismyndigheten ska kunna verka för att rättegångar där barn utsatts för brott ska hållas inom tre månader, dels satsa 25 miljoner kronor för att motverka illegala godstransporter. Våra förslag enligt ovan innebär inga förändringar av anslagsnivån jämfört med regeringens förslag 2020.

Anslag 1:2 Säkerhetspolisen

Vi avvisar den av regeringen föreslagna satsningen på 35 miljoner kronor avseende hemlig dataavläsning. Vänsterpartiet föreslår en minskning av anslaget med 35 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2020.

Anslag 1:3 Åklagarmyndigheten

Vi föreslår en satsning på 10 miljoner kronor för att Åklagarmyndigheten ska kunna verka för att rättegångar där barn utsatts för brott ska hållas inom tre månader. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 10 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2020.

Anslag 1:5 Sveriges Domstolar

Vi föreslår en satsning på 5 miljoner kronor för att Sveriges Domstolar ska kunna verka för att rättegångar där barn utsatts för brott ska hållas inom tre månader. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 5 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2020.

Anslag 1:6 Kriminalvården

Vi föreslår en satsning på 20 miljoner kronor i syfte att inrätta behandlingsprogram för personer som begått hedersrelaterade brott. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 20 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2020.

Vidare föreslår vi en omdisponering av Kriminalvårdens anslag för att användningen av intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV) inom frivården ska byggas ut för personer dömda till fängelse upp till ett år. 43 miljoner av anslaget ska öronmärkas till en utökning av frivården i detta syfte. Detta är en början på vår frivårdsreform som ska byggas ut succesivt. Läs mer om förslaget i vår motion 2019/20:624 En modern kriminalvård.

Anslag 1:12 Rättsliga biträden m.m.

Vi avvisar den av regeringen föreslagna minskningen på 6,6 miljoner kronor till rätts­liga biträden. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 6,6 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2020.

Jonas Sjöstedt (V)

Jens Holm (V)

Maj Karlsson (V)

Birger Lahti (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)