Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2019/20:2692 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell 1 har vi inga avvikelser i förhållande till regeringens förslag.

Tabell 1 Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten

146400

−15000

2:1

Riksdagens ledamöter och partier m.m.

968702

−70000

3:1

Sametinget

55428

+10000

6:1

Allmänna val och demokrati

142340

+10000

7:2

Åtgärder för den nationella minoriteten romer

1500

+12000

Summa

15131274

−53000

Anslag 1:1 Kungliga hov- och slottsstaten

Vi föreslår en minskning av anslaget på ca 10 procent av den föreslagna nivån för 2019. Läs mer om förslaget i vår motion 2019/20:620 Det svenska statsskicket. Vänsterpartiet föreslår en minskning av anslaget med 15 miljoner kronor jämfört med regeringens för­slag 2020.

Anslag 2:1 Riksdagens ledamöter och partier mm

Vi föreslår en sänkning av riksdagsledamöternas arvoden som ett led i att skapa ett gott förtroende mellan folkvalda och det folk de representerar. Vårt förslag innebär att riks­dagsledamöternas arvoden knyts till 100 procent av ett prisbasbelopp per månad. Vidare föreslår vi att man avskaffar alla extra arvodesersättningar direkt knutna till riksdags­arbetet. Av denna anledning föreslår vi att anslaget minskas med 70 miljoner kronor. Läs mer om förslaget i vår motion 2019/20:621 Riksdagsledamöternas arvoden och ersättningar. Vänsterpartiet föreslår en minskning av anslaget med 70 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2020.

Anslag 3:1 Sametinget

Vi föreslår en satsning på 10 miljoner kronor till Sametinget, samebyar och samiska organisationer i syfte att den kommande konsultationsordningen ska kunna uppfylla sitt syfte. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 10 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2020.

Anslag 6:1 Allmänna val och demokrati

Vi avvisar den av regeringen föreslagna minskningen på 10 miljoner kronor till stats­bidraget för verksamhet som värnar demokratin. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 10 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2020.

Anslag 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer

Vi avvisar den av regeringen föreslagna minskningen på 12 miljoner kronor avseende åtgärder för den nationella minoriteten romer. Vänsterpartiet föreslår en ökning av an­slaget med 12 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2020.

Jonas Sjöstedt (V)

Jens Holm (V)

Maj Karlsson (V)

Birger Lahti (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)