Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2019/20:2691 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt förslaget i tabell1 i motionen.

Anslagsfördelning

Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell 1 har vi inga avvikelser i förhållande till regeringens förslag.

Tabell 1 Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:7

Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer

165 000

+1 000 000

1:8

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

2 100 000

+2 000 000

1:9

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

34 000

1:10

Innovativt och hållbart byggande

25 000

+50 000

2:1

Konsumentverket

169 819

+50 000

2:4

Åtgärder på konsumentområdet

16 934

+4 000

Nytt

Investerings- och upprustningsstöd för idrottsanläggningar

+500 000

Summa

3 726 522

+3 604 000

Anslag 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer

Stora delar av det svenska miljonprogrammet är i behov av renovering, energieffektivisering och förbättrade utemiljöer. För 140000 lägenheter är renoveringsbehovet akut enligt en rapport från det statliga forskningsinstitutet RISE. Boverket beräknar kostnaderna för renoveringar av miljonprogrammen till mellan 300 och 500 miljarder kronor.

Under förra mandatperioden införde Vänsterpartiet och regeringen dels ett stöd för renovering och energieffektivisering av flerbostadshus, dels ett stöd till förnyelse av utomhusmiljöer i vissa bostadsområden. Stöden håller på att avvecklas efter riksdagens beslut om statens budget för 2019 (Prop. 2019/20:1 Utgiftsområde 18).

Mot bakgrund av de omfattande behoven av renovering, energieffektivisering och upprustning av utomhusmiljöer i vissa bostadsområden bör stöden utvecklas och utökas – inte avvecklas. Vänsterpartiet föreslår därför en ökning av anslaget med 1 miljard kronor jämfört med regeringen 2020.

Anslag 1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

Det råder bostadsbrist i 8 av 10 kommuner. Bristen på hyresrätter med rimliga hyror är särskilt stor. Enligt Boverket behöver det byggas 640000 nya bostäder under tioårsperioden 2018-2027, dvs. 64000 nya bostäder per år i genomsnitt. Minst hälften av dessa bör, enligt vår mening, vara hyresrätter med rimliga hyror. För att dessa bostäder ska kunna byggas behöver staten ta ett större ansvar för finansieringen.

Under förra mandatperioden införde Vänsterpartiet och regeringen ett investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. Sedan dess har stöd beviljats till mer än 24000 nya bostäder. Vi välkomnar att regeringen tillför medel till investeringsstödet men kan samtidigt konstatera att det inte är tillräckligt.

Mot bakgrund av den omfattande bostadsbristen och det faktum att nyproduktionen faller bör stödet utökas. Vänsterpartiet föreslår därför en ökning av anslaget med 2 miljarder kronor jämfört med regeringen 2020.

Anslag 1:10 Innovativt och hållbart byggande

I dag står bygg- och fastighetssektorn för omkring 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Om vi ska nå det klimatmål som riksdagen slagit fast måste sektorn minska sin klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. För det krävs ett mer innovativt och hållbart byggande.

Under förra mandatperioden införde Vänsterpartiet och regeringen ett statligt stöd för att främja innovativt och hållbart byggande. Stödet håller på att avvecklas efter riksdagens beslut om statens budget för 2019 (prop. 2019/20:1 Utgiftsområde 18).

Mot bakgrund av behovet av att minska bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan, i synnerhet under byggprocessen, bör stödet utvecklas och utökas – inte avvecklas. Vänsterpartiet föreslår därför en ökning av anslaget med 50 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Nytt anslag: Investerings- och upprustningsstöd för idrottsanläggningar

I dag råder det brist på idrottsanläggningar i många kommuner. Ett stort antal befintliga anläggningar är dessutom i behov av upprustning. Investerings- och renoveringskostnaderna är ofta mycket stora. Alla kommuner har inte råd att bygga nya och renovera gamla idrottsanläggningar. Det drabbar idrottsrörelsen, i synnerhet barn- och ungdomsidrotten, och riskerar att förstärka ojämlikheten inom idrotten.

För att åstadkomma en jämlik och rättvis tillgång till idrottsanläggningar i hela landet, oberoende av vilken kommun man bor i, bör staten ta ett större ansvar för finansieringen. Vänsterpartiet föreslår därför att ett nytt investerings- och upprustningsstöd för idrottsanläggningar inrättas. Vi föreslår att anslaget uppgår till 500 miljoner kronor 2020.

Anslag 2:1 Konsumentverket

För att garantera alla människors tillgång till god konsumentvägledning vill vi att fler kommuner ska ha tillgång till konsumentvägledning. Vänsterpartiet föreslår därför en ökning av anslaget i jämförelse med regeringen med 50 miljoner till kompetensutveckling av konsumentvägledare samt stöd till att anställa fler konsumentvägledare i kommunerna. Vid användning av stödet till anställning krävs 50 procent medfinansiering av kommunerna.

Anslag 2.4 Åtgärder på konsumentområdet

Vänsterpartiet avvisar regeringens förslag på neddragning av anslaget med 4 miljoner. Det riskerar att minska konsumenternas möjlighet till stöd och information i konsumentfrågor. Det är viktigare än någonsin att stödja organisationer som ger stöd och information om hållbar konsumtion.

Jonas Sjöstedt (V)

Jens Holm (V)

Maj Karlsson (V)

Birger Lahti (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)