Obetalda böter ska omvandlas till andra straff

Motion 2019/20:2678 av Ann-Sofie Alm (M)

av Ann-Sofie Alm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att obetalda böter, i större utsträckning än i dag, ska omvandlas till andra straff och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Straff ska verkställas. För flera mindre allvarliga brott är påföljden idag böter. Problemet med bötesstraffet är att det i realiteten ofta blir verkningslöst. Om en gärningsman saknar inkomst eller kapital nog för att betala sina böter, förblir dessa obetalda och den faktiska påföljden uteblir. En brottsling kan därför mer eller mindre ostört ägna sig åt en kriminell livsföring så länge denne inte gör misstaget att begå mer allvarliga brott eller att skaffa sig beskattningsbar inkomst.

Det är inte rimligt att människor i vårt land åtnjuter vad som i praktiken är en slags straffimmunitet. Alla som döms för ett brott måste ha en påföljd att vänta för att inte förtroendet för rättsväsendet skall urholkas. Lagen behöver därför ändras. Bötesstraff som inte kan verkställas på grund av bristande betalningsförmåga ska, beroende på brottens allvar och omfattning, omvandlas till ett annat straff såsom samhällstjänst eller fängelsestraff.

Sverige behöver kraftfulla åtgärder för att tvinga tillbaka och knäcka den organiserade gängkriminaliteten. Det är bra och det är nödvändigt. Men vi behöver också komplettera med åtgärder som gör det kännbart för dem som ägnar sig åt mindre brott. Vi måste se till att rättvisan når alla. Då höjer vi effekten av väl utfört polisarbete och då ger vi fler brottsoffer möjlighet till upprättelse. Då höjer vi också tröskeln för inträdet till ett liv som yrkeskriminell och vi försvårar för de kriminella gängen att rekrytera nya förövare.

Ann-Sofie Alm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)