Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2019/20:2658 av Björn Söder m.fl. (SD)

av Björn Söder m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Bakgrund

Sverigedemokraterna ser bistånd som det primära verktyget för att hjälpa fattiga och utsatta människor i utvecklingsländer. Sveriges bistånd bör fokusera på att tillmötesgå drabbade personers grundläggande behov i deras omedelbara vardag. I en värld som till stor del präglas av god ekonomisk tillväxt, snabb förbättring av levnadsstandarder samt ökad framtidstro är det inte acceptabelt att miljoner människor världen över saknar tillgång till enkel sanitet, grundläggande sjukvård och säkert dricksvatten.

Politikens inriktning

De senaste åren har Sveriges bistånd präglats av ett antal incidenter som understryker ett akut reformbehov och som i det längre perspektivet utgör ett hot mot allmänhetens för­troende för biståndet som verktyg. Sverigedemokraterna ser fyra konkreta utmaningar som måste adresseras snarast: en osund företagskultur vad gäller ersättningar inom biståndsorganisationer, bristfällig kontroll över utbetalningar och betalningsmottagare, otillräcklig resultatstyrning inom framförallt demokratibiståndet samt skadliga incita­ment som följer av utgiftsmålet om 1 procent av bruttonationalinkomsten (bni).

Det genomsnittliga biståndet bland de 28 EU-länderna låg år 2018 på 0,49 procent av bni, vilket är mindre än hälften av vad regeringen vill lägga på det svenska internationella biståndet. Av samtliga 28 EU-länder är det enbart Sverige och Luxemburg som har ett bistånd på över 0,7 procent av bni. I sammanhanget bör det anmärkas att Sveriges bni (482 miljarder euro i bni, år 2017) är mer än 10 gånger större än Luxemburgs bni (39 miljarder euro i bni, år 2017). Mot bakgrund av att biståndet utgör en betydande kostnad för de svenska skattebetalarna är det vår mening att 30 procent av det svenska internationella biståndet skulle kunna läggas på andra, mer behövande, utgiftsområden i Sverige. Notera att med Sverigedemokraternas nivå om 0,7 procent av bni så skulle Sverige fortsatt vara en av de mest generösa biståndsgivarna av alla 28 EU-länder, sett till andel av bni.

Regeringens målsättning om att spendera en så pass hög procentsats av bni skapar incitament för att se mellan fingrarna på kvalitetsbrister inom många projekt och organi­sationer. Sammantaget är det uppenbart att Sida inte klarar av att spendera regeringens anslag på ett kvalitetssäkert sätt, vilket riskerar att leda till ytterligare problem relaterade till korruption och organiserad brottslighet i mottagarländerna samt korruption inom de internationella organisationer dit pengarna slussas. Sidas arbete mot korruption och oskäligt stora ersättningar är fortfarande mycket bristfälligt, trots att ett flertal mycket oroväckande korruptionsskandaler uppdagats under många år. För mer information om vår politik samt våra satsningar på området hänvisar vi till partiets biståndspolitiska motion ”Sverigedemokraternas biståndspolitik”.

I motionen ”Avtal, styrning, kontroll och ansvar” presenterar Sverigedemokraterna konkreta förslag för att åtgärda dessa problem. Eftersom investeringsbehoven bland Sveriges kommuner och landsting, grundläggande välfärd och rättsvårdande myndig­heter är mycket stora budgeterar vi för budgetåret 2020 ett biståndsanslag på 36 477 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,7 procent av bni. Med vårt budgetförslag är Sverige, i europeisk och internationell jämförelse, en fortsatt mycket generös biståndsgivare.

Sverigedemokraternas satsningar

Sverigedemokraternas satsningar skiljer sig från regeringens på ett antal områden. I faktiska kronor och ören satsar vi mer pengar på humanitära insatser jämfört med regeringens utfall 2018, detta för att vi vill att varje satsad skattekrona ska få största möjliga positiva effekt på utsatta människors liv. På miljö- och klimatområdet investerar Sverigedemokraterna lika mycket som regeringen Green Climate Fund. Utöver detta vill vi se ett särskilt fokus på flyktinghjälp inom det bilaterala biståndet, samtidigt som vi inom det multilaterala biståndet gör en besparing på drygt fem miljarder kronor genom att tillämpa osthyvelprincipen för kostnader inom allt utom UNHCR.

Sverigedemokraterna gör ett extra anslag om 800 miljoner kronor till återvandring, vilket ligger inom utgiftsområde 8 Migration men räknas inom biståndsramen. Mot bakgrund av problemen med bristande kontroll och uppföljning av det svenska biståndet gör Sverigedemokraterna också en satsning om 20 miljoner kronor på utvärdering av internationellt bistånd. Utöver dessa satsningar har Sverigedemokraternas bistånds­politik ett fortsatt fokus på tillfredsställandet av grundläggande humanitära behov i de områden där hjälp behövs som mest, såsom tillgången till rent vatten, mat och sjukvård i utsatta områden.


Anslag

Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Tabell 1

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Biståndsverksamhet

44 283 158

−16 263 000

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

1 491 976

−200 000

1:3

Nordiska Afrikainstitutet

16 532

 

1:4

Folke Bernadotteakademin

127 311

 

1:5

Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete

50 000

 

1:6

Utvärdering av internationellt bistånd

20 176

+20 000

Summa

45 989 153

−16 443 000

1:1 Biståndsverksamhet

 

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

16 263

16 848

17 498

Anslaget sänks till följd av en minskad biståndsram.

1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida)

 

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

200 000

200 000

200 000

Anslaget sänks till följd av en minskad biståndsram samt en tydligare biståndslinje där svenskt bistånd ska fokusera på färre men större projekt i färre mottagarländer. Anslagsminskningen motsvarar ett kvarhållande av 2019 års nivå.

1:6 Utvärdering av internationellt bistånd

 

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

+20 000

+20 000

+20 000

Anslaget höjs för att finansiera ett särskilt anslag för att utvärdera vilka arbetsmetoder inom biståndet som fungerar eller inte fungerar samt varför så är fallet.

 

 

Björn Söder (SD)

 

Markus Wiechel (SD)

Ludvig Aspling (SD)

Tobias Andersson (SD)

Lars Andersson (SD)

Sara Gille (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)