Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2019/20:2654 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Bakgrund

Situationen för många svenska pensionärer är alarmerande. Problemet är akut i och med att över 300000 pensionärer redan lever under fattigdomsgränsen i Sverige. Statistiken rymmer både vad som måste beskrivas som social misär och ett mellanskikt som efter mer än 30 år av hårt arbete får oskäligt låg levnadsstandard.

Samtidigt finns ett i högsta grad långsiktigt problem, eftersom hela pensions­systemet är underfinansierat och inte anpassat till den demografiska utvecklingen. Exempelvis är prognosen för en genomsnittlig 80-talist som träder in på arbetsmark­naden vid 25 års ålder och arbetar fram till 67 med en slutlön på 30000 kronor per månad (i nuvarande penningvärde), en inkomstpension på enbart 13600 kronor. Sålunda påkallar pensionsproblemet både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder.

Politikens inriktning

För Sverigedemokraterna är det viktigt att varje person som når pensionsålder inte ska behöva leva på existensminimum och ständigt oroa sig för hur sista veckan innan nästa pensionsutbetalning ska hanteras på grund av en ekonomiskt ansträngd situation. Ingen ska heller behöva arbeta långt över pensionsåldern för att övergången mellan lön och pension vore ekonomiskt förödande. Att arbeta efter pension måste vara frivilligt och inte vara avhängigt enbart ekonomiska faktorer. För oss är det en prioriterad fråga att se till att skyddsnäten är så täckande att begreppet fattigpensionärer inte längre existerar. I vårt Sverige ska alla människor ha rätt till en värdig tillvaro genom hela livet.

Sverigedemokraternas satsningar

Höjt grundskydd för pensionärer

Regeringen lämnade under sommaren en proposition om höjt grundskydd för pension­ärer, där såväl garantipension som bostadstillägg för äldre stärktes. Detta är ett steg i rätt riktning, även om det var otillräckligt. Exempelvis stärktes garantipensionen med bara 200 kronor per månad. Sverigedemokraterna har tidigare föreslagit och budgeterat för en höjning av garantipensionen med 1000 kronor per månad. För att nå upp till denna ambition föreslås en höjning, utöver regeringens 200 kronor per månad, på ytterligare 800 kronor per månad.

Nästan 700000 äldre över 65 år uppbar garantipension i någon form 2018. Den föreslagna åtgärden syftar dock inte enbart till att stärka socioekonomiskt svaga grupper bland äldre utan medför även en jämställdhetsreform; bland äldre kvinnor uppbär unge­fär varannan garantipension medan motsvarande siffra för äldre män uppgår till mer modesta 15 procent.

Underlätta privat pensionssparande

Regeringen begick ett misstag när man avskaffade möjligheten att spara privat till sin pension. Effekten blir att invånarna blir mer beroende av ett offentligt ålderspensions­system som inte klarar av att leverera tillräckligt höga pensioner. Det gamla systemet var förvisso bristfälligt, såtillvida att det i praktiken bara var lönsamt att pensionsspara för individer som låg över någon av skiktgränserna i skattesystemet, det vill säga relativt välavlönade individer. Sverigedemokraternas förslag är ett system för privat pensionssparande där man inte gör något skatteavdrag vid själva insättningarna och ingen heller drabbas av reavinstbeskattning när man säljer exempelvis fonder eller aktier utan i stället betalar en väldigt låg schablonskatt. Förslaget är att denna schablon­beskattning uppgår till 15 procent av föregående års statslåneränta, vilket är detsamma som för befintliga tjänstepensioner, och för 2018 hade uppgått till bara 0,08 procent.

Slopad kvalificeringsregel

Invandrare som beviljats uppehållstillstånd genom flyktingskäl eller övrigt skyddsbehov kan tillgodoräkna sig tid i hemlandet vid avgörande om garantipensionens storlek. Sverigedemokraterna föreslår att denna så kallade kvalificeringsregel avskaffas.


Anslag

Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Tabell 1

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Garantipension till ålderspension

14940800

+5380000

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna

9804900

−83000

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

10026300

−1120000

1:4

Äldreförsörjningsstöd

1174500

−80000

2:1

Pensionsmyndigheten

595896

Summa

36542396

+4097000

1:1 Garantipension till ålderspension

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

+5380000

+5460000

+5620000

Anslaget höjs med ändamålet att stärka garantipensionen med 800 kronor per månad. Vidare tas flyktingundantaget för garantipension i Sverige bort.

1:2 Efterlevandepensioner till vuxna

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

83000

83000

81000

Anslaget sänks på grund av minskade utgifter gällande efterlevandestöd.

1:3 Bostadstillägg till pensionärer

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

1120000

1120000

1120000

Anslaget justeras ned i och med höjning av anslag 1:1 Garantipension till ålderspension.

1:4 Äldreförsörjningsstöd

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

80000

80000

80000

Anslaget justeras ned i och med höjning av anslag 1:1 Garantipension till ålderspension.

Julia Kronlid (SD)

Linda Lindberg (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)