Kommunala poliser

Motion 2019/20:2644 av Jörgen Berglund (M)

av Jörgen Berglund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för hur den lokala polisiära närvaron kan stärkas i våra kommuner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagligen kan vi läsa om hur otryggheten breder ut sig bland våra medborgare både i våra städer och på landsbygden. Allt oftare berättar människor om hur frånvaron av lokal polisnärvaro påverkar deras liv och trygghet. I Sverige tvingas enskilda och grupper att själva ta ansvar för att skapa en trygg miljö. Detta är oacceptabelt. Alla i Sverige ska få känna trygghet. Därför anser jag att vi måste förstärka det lokala trygghetsarbetet. Det skulle kunna vara att utreda om att ge kommunerna möjlighet att anställa egna kommun­poliser.

Sverige har idag valt att organisera polisen i en nationell myndighet för all polisiär verksamhet. Låt mig vara tydlig, det finns fördelar med att ha en polismyndighet. Till exempel när det gäller brott som inte känner några gränser, vare sig kommunala, regio­nala eller nationella. Det kan vara narkotikasmuggling, människohandel, ekonomisk brottslighet med mera. En nationell polis är något som är nödvändigt för att klara av att möta dagens och morgondagens kriminalitet. Men det finns också kriminalitet som har en väldigt lokal anknytning. Det i sin tur betyder att åtgärderna för att komma till rätta med problemen ofta har lokala lösningar. I många fall är kommunernas olika verksam­heter en viktig part. Här spelar socialtjänsten och skolan en nyckelroll inte minst i det förebyggande arbetet.

Lokal kännedom är ett begrepp som är viktig när så kallade vardagsbrott ska bekäm­pas. Det kan röra sig om snatteri, stöld, skadegörelse, misshandel med mera. Dessa brott förekommer i stor omfattning och drabbar många medborgare. För att både förebygga och bekämpa dessa brott är det viktigt med polisiär närvaro. Poliser måste finnas på plats för att lära känna människorna, bygga förtroende och kunskap på det lokala planet. Det går inte att göra på distans. Det finns flera exempel på städer och länder där man lyckas väl med att bekämpa dessa brott. En sak som de har gemensamt är att de alla har synliga poliser på lokal nivå över tid. Här brister det tyvärr idag i för hög omfattning runt om i Sverige.

Ett perspektiv som jag särskilt vill belysa är alla de som drabbas av ett brott – brotts­offren. Många som idag anmäler brott får ingen upprättelse och inte det stöd de faktiskt har behov av. Människor som känner sig maktlösa och bortglömda av rättsstaten. Allt­för många berättar att de inte ens anmäler brott för att de anser att det inte spelar någon roll. Anmälningar läggs ner ibland utan att någon ens hört brottsoffret. Poliser som känner och tar ansvar för sitt lokalsamhälle och människorna som bor där. Brottsoffren måste bli sedda och hörda. Inget brottsoffer ska känna sig osedd eller bortglömd.

Utvecklingen är djupt oroade runt om i Sverige. En alltmer frånvarande polis som kommer allt längre ifrån medborgarna. Därför anser jag att vi borde utreda hur den lokala polisiära närvaron kan stärkas i våra kommuner. Vi måste ta människors oro på allvar. Jag är väl medveten om att det finns många aspekter som måste belysas innan vi kan ta ställning. Jag anser att detta är helt avgörande för att öka tryggheten i Sverige.

Jörgen Berglund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)