Järnvägslänk mellan Oslo, Fyrstadsregionen, Göteborg och Köpenhamn

Motion 2019/20:2643 av Ann-Sofie Alm (M)

av Ann-Sofie Alm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten till en snabb, smidig och seriös järnvägslänk mellan Oslo, Fyrstadsregionen, Göteborg och Köpenhamn bör utredas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje dag pendlar 28000 personer över gränsen till Norge. Det är mer än dubbelt så många som pendlar mellan Malmö och Köpenhamn. Det finns därför en naturlig tillväxt­potential i en snabb järnväg mellan Göteborg och Oslo. En sådan transportmöjlighet för personer liksom gods skulle korta transporttiden, vara klimatsmart och gynna båda städ­ernas geografiska omnejds tillväxt enormt.

Landvägen över Bohuslän är idag vägen ut i världen för Norge. Över Svinesunds­broarna går dagligen tusentals lastbilar med gods för att skeppas ut ifrån Göteborgs hamn som inte bara är Sveriges utan också Norges och Skandinaviens största hamn. Hela 5,5 miljoner fordonspassager registrerades över Nya Svinesundsbron under 2017, och över Gamla Svinesundsbron registrerades mer än 2,5 miljoner passager. Fordons­passagerna har ökat med 2,7% per år under 2000-talet. Samtidigt har kollektivtrafiken över gränsen minskat för regionaltrafik i Svinesundsregionen. Det finns möjlighet att åka kollektivt men det tar dubbelt så lång tid mellan slutpunkterna jämfört med bil. Koordineringen mellan olika lokala linjer är dålig, dubbelspår saknas och hastigheterna är inte tillåtande.

Ett viktigt skäl att satsa på tåg är att det är klimatvänligt. Hjulburna transporter på väg mellan Oslo och Göteborg ger i dag i sammanhanget stora utsläpp som skulle näst­intill elimineras om möjlighet till transport på räls fanns.

Ett annat tungt vägande skäl är att E6 är en ytterst olycksdrabbad vägsträcka med många okontrollerade utländska tunga fordon som inte sällan är lastade med mycket farligt gods. Räddningstjänstens arbete i kommunerna längs E6 skulle i sanning under­lättas om dessa farliga transporter och därmed kollisionsrisken flyttades från allmän väg.

Norge är ett av världens rikaste länder. Osloregionen har en tillväxt som är en av världens högsta och som förutspås fortsätta vara det. Det är därför en mycket god idé att sammanbinda denna tillväxtregion med Fyrstadsområdet, Göteborg och Köpenhamn. Att göra så bygger en större arbetsmarknadsregion vilket ger företagarna en större rekryte­ringsmöjlighet och det blir även en förbättrad och mer attraktiv utbildningsregion. Där­med skulle den välfärdsgivande skattebasen växa i området och hela Sveriges bnp skulle påverkas i starkt positiv riktning.

Så låt oss ta gott tillvara möjligheten till en snabb, smidig och stärkande järnvägs­länk mellan Oslo, Fyrstadsregionen, Göteborg och Köpenhamn för människornas, väl­färdens och klimatets skull.

Ann-Sofie Alm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)