Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2019/20:2636 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Bakgrund

Den senaste tiden har svenska kommuner fått allt större ekonomiska bördor att bära. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i sina prognoser visat på hur kommun­erna förväntas ha minskade skatteintäkter. Samtidigt ser vi också att allt fler kommuner går med förlust. Detta är en oroväckande utveckling i samhällsekonomin som kan få katastrofala följder.

Politikens inriktning

Sverigedemokraterna menar att det är centralt för välfärden att kommunerna har en tryg­gad finansiering för sina verksamheter.

Sverigedemokraternas satsningar

Kommunerna har tagit emot migranter mot bakgrund av att de haft ett tidigare stöd från staten, så kallad etableringsersättning. Nu när dessa har fasats ut står kommunerna med kostnader som staten inte kompenserar för.

Anslag

Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Tabell 1

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

120808984

+5000000

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

4600438

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

8150

1:4

Stöd med anledning av flyktingsituationen

3000000

Summa

128417572

+5000000

1:1 Kommunalekonomisk utjämning

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

+5000000

+10000000

+150000000

Sverigedemokraterna ökar anslagen till kommunerna i stigande takt med 5 miljarder kronor extra per år jämfört med regeringen.

Oscar Sjöstedt (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)