Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2019/20:2636 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Bakgrund

Den senaste tiden har svenska kommuner fått allt större ekonomiska bördor att bära. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i sina prognoser visat på hur kommunerna förväntas ha minskade skatteintäkter. Samtidigt ser vi också att allt fler kommuner går med förlust. Detta är en oroväckande utveckling i samhällsekonomin som kan få katastrofala följder.

Politikens inriktning

Sverigedemokraterna menar att det är centralt för välfärden att kommunerna har en tryggad finansiering för sina verksamheter.


Sverigedemokraternas satsningar

Kommunerna har tagit emot migranter mot bakgrund av att de haft ett tidigare stöd från staten, så kallad etableringsersättning. Nu när dessa nu har fasats ut står kommunerna med kostnader som staten inte kompenserar för.

Anslag

Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Tabell 1

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

120 808 984

+5 000 000

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

4 600 438

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

8 150

1:4

Stöd med anledning av flyktingsituationen

3 000 000

Summa

128 417 572

+5 000 000

1:1 Kommunalekonomisk utjämning

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

+5000 000

+10000 000

+15000 0000

Sverigedemokraterna ökar anslagen till kommunerna i stigande takt med 5 miljarder kronor extra per år jämfört med regeringen.

Oscar Sjöstedt (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)