Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2019/20:2633 av Eric Westroth m.fl. (SD)

av Eric Westroth m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Bakgrund

Den senaste tidens samhällsutveckling har inneburit en ökad brottslighet och en välfärdssektor med ansträngda ekonomiska resurser. Det är vår bedömning att de största behoven inom utgiftsområdet i närtid finns inom Tullverket till följd av myndighetens ekonomiska situation och den hittills förda migrations- och rättspolitiken.

Politikens inriktning

Tullverkets viktigaste uppgift de närmaste åren är att myndigheten byggs upp till att med kraft kunna hjälpa till i kampen emot den organiserade brottsligheten både självständigt och i samarbete med andra rättsvårdande myndigheter. Dessutom behöver vidare Tullverkets service och hanteringen för exporterande och importerande företag optimeras.

Skatteverket behöver bekämpa fler skattebrott och säkerställa finansieringen av välfärd och trygghet.

Kronofogdemyndigheten behöver uppnå effektiv indrivning av skatter, skulder och avgifter, motverka överskuldsättning samt att delta i arbetet emot den organiserade brottsligheten.

Sverigedemokraternas satsningar

Sverigedemokraternas anslagsfördelning i statsbudgeten inom ramen för utgiftsområde 3 innebär tillökningar av resurser till alla de tre myndigheterna, men vi gör en prioritering av Tullverket.

Skatteverket

I samhällsutvecklingen med ett ökat internationellt handelsutbyte har det blivit viktigt för exportföretag att kunna konkurrera med sina kompetenser och produkter. På ett liknande sätt är det också viktigt att Sverige kan hävda sig i den internationella skattekonkurrensen. Därför satsar vi på arbetet med att löpandevis uppdatera de internationella skatteavtalen.

Sverige­demokraterna vill också se ett utvecklat arbete för ett företagsvänligt myndighets­förfarande genom regelförenklingar. Det är mycket viktigt att vi har en för företagen enkel och rättssäker indrivning av skatter, avgifter och skulder. Företag ska inte på ett orimligt sätt bli drabbade av att rättsprocesserna inte fungerar tillfredställande. Vi tillskjuter därför medel för att möjliggöra implementeringen av de IT-stöd och arbetssätt som behövs hos myndigheten för att uppnå detta.

Tidigare satsningar på lägre arbetsgivaravgifter som arbetsmarknadsåtgärder för särskilda grupper, bland annat unga och nyanlända, har tyvärr visat sig vara kostnadsineffektiva. Regeringen anslår på nytt medel på ett liknande sätt som tidigare för ett så kallat ingångs- och ungdomsavdrag och dessutom medel till Skatteverket för att utveckla IT-stöd och arbetssätt i samband med införandet av det aviserade ingångs- och ungdomsavdraget. På grund av tidigare erfarenheter av kostnadsineffektivitet ställer sig Sverigedemokraterna inte bakom införandet av detta avdrag och därmed drar vi också in medlen för implementering av IT-system och administration kopplat till ingångs- och ungdomsavdraget på Skatteverket.

Skattekontroller kan ha god effekt för att förhindra skattebrott, men ibland visar det sig vara svårt att träffa rätt och att effektivt lyckas driva in skatter. Sverigedemokraterna vill satsa mer resurser på att utveckla fördjupade och mer sofistikerade processer för skattekontroller för att stävja skattebrott i Sverige. Genom minskat antal skattebrott tryggar vi finansieringen av välfärden och tryggheten.

Den senaste tidens allt ökande invandring till Sverige har lett till att folkbokföringsfelet också har ökat. Alla människor i Sverige som ska finnas i folkbokföringsregistret finns inte inskrivna där på rätt sätt. Dessutom har Skatteverket föråldrade IT-system för hanteringen av folkbokföringen. Vi vill därför vidareutveckla IT-systemen. Sverigedemokraterna föreslår också ett större anslag för Skatteverket som ska användas för att ytterligare granska bostadsområden där risken för illegalt boende förväntas vara större. Kvalitetsbristerna i folkbokföringen underlättar dessutom olika typer av brottslighet, exempelvis bidragsfusk, och orsakar även andra problem. Vi värdesätter ordning och reda i folk­bokföringen och därför satsar vi resurser på att motverka folkbokföringsfelet.

Tullverket

Det har visat sig att Tullverket endast lägger omkring två procent av sina resurser på kontroller av utförsel, en försumbar andel. Detta ger ett relativt fritt spelrum för internationella stöldligor att åka till Sverige och stjäla saker. Samtidigt har vi ett ökat inflöde av vapen och narkotika in i Sverige med allt fler dödsfall i överdoser och skjutningar som följd.  För myndigheten satsar vi därför på utökat gränsskydd avseende både in- och utförsel, kontrollverksamheten och brottsbekämpning samt på personal, utrustning och lokaler. Sverigedemokraterna vill dessutom ge Tullverket utökade befogenheter att bekämpa den gränsöverskridande kriminaliteten vilket föranleder ytterligare resurser.

För att kunna hålla en jämn och välplanerad rekryterings- och utbildningstakt av Tullverkets personal samt utvidgning av lokaler och utrustning på samtliga orter där tullen bör vara lokaliserad krävs ytterligare medel i budgeten. För att stärka Tullverkets möjligheter att på ett effektivt förbättra sitt arbete på samtliga av dessa punkter tillskjuter vi mer medel. Den ansvarslösa invandringspolitiken ger oss ytterligare behov av förstärkningar på Tullverkets område.

Kronofogdemyndigheten

På området skuldsättning växer andra typer av samhällsproblem – brottslighet som drar nytta av skuldsättning för finansiering av sina kriminella projekt och överskuldsättningen inom hushållen tenderar att öka. Trots detta anslår inte regeringen särskilda satsningar emot skuldrelaterad brottslighet och överskuldsättning. Detta är problematiskt och vi vill motverka denna negativa utveckling. Därför tillsätter vi ytterligare medel till Kronofogdemyndigheten för att de ska kunna bearbeta dessa problem.


Anslag

Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Tabell 1

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Skatteverket

7 924 955

+4 000

1:2

Tullverket

2 123 025

+280 000

1:3

Kronofogdemyndigheten

2 009 009

+50 000

Summa

12 056 989

+334 000

1:1 Skatteverket

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

+4 000

+126 000

+131 000

Vi ökar anslaget jämfört med regeringen genom att lägga mer medel på att förstärka de skatterättsliga delarna av skattepolitiken. Samtidigt innebär vår anslagshöjning inledningsvis en tydligt lägre summa än de efterföljande åren till följd av att vi också drar in regeringens anslagsökning för IT-stöd och administration för det så kallade ingångs- och ungdomsavdraget, vilket ger störst effekt under första året, 2020.

Ändamål

Anslagsökningen får användas till att förstärka arbetet inom myndigheten vad gäller Ökad rättssäkerhet och förenklingar för företag. En tillökning av fler skattekontroller och arbetet med att vidareutveckla metoderna för skattekontroller så att de kan ge ökad träffsäkerhet. Anslagsökningen får också användas till att vidareutveckla arbetsmetoder och IT-systemen för folkbokföringen.

1:2 Tullverket

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

+280 000

+330 000

+360 000

Vi anslår utökade medel jämfört med regeringen på Tullverket för att förstärka arbetet med att motverka den tullrelaterade brottsligheten.

Ändamål

Pengarna får användas till Tullverkets arbete för att motverka utförsel av stöldgods, förstärkt gränsskydd, brottsbekämpning, utökad personalstyrka, utökad lokalkapacitet samt utrustning.

1:3 Kronofogdemyndigheten

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

+50 000

+50000

+50 000

Regeringen drar ner 20 miljoner kronor på området skuldsanering, vi skjuter i stället till 50 miljoner kronor på anslaget jämfört regeringens totala anslag.

Ändamål

Medlen får användas till hälften vardera för att stärka arbetet emot överskuldsättning och för att utveckla samverkansformer med andra myndigheter för att verka emot organiserad brottslighet.

Eric Westroth (SD)

David Lång (SD)

Bo Broman (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)