Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2019/20:2631 av Björn Söder m.fl. (SD)

av Björn Söder m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell1 i motionen.

Bakgrund

Sverigedemokraterna ser internationell samverkan som centralt för att säkerställa Sveriges intressen i förbindelse med andra länder. Utgiftsområdet Internationell samverkan syftar till att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder. För att Sverige ska ha förutsättningar att lyckas med detta satsar Sverigedemokraterna ökade anslag för ett fördjupat nordiskt samarbete, så väl som en ökning av anslagen till Svenska institutet (SI).

Politikens inriktning

Nordiskt samarbete

Sverigedemokraterna betraktar sig, i fallande ordning, som en del av en nordisk, euro­peisk, västerländsk och global gemenskap. I linje med detta vill partiet särskilt arbeta för att stärka den nordiska identiteten samt bredda och fördjupa det nordiska samarbetet. Våra länder har mycket gemensamt och det nordiska samarbetet är väl inarbetat sedan lång tid.

Tillsammans utgör vi världens tionde största ekonomi och våra länder är på många områden och i många sammanhang världsledande. De nordiska länderna delar gemen­samma värderingar och ett gemensamt kulturarv, men även de gemensamma dragen i de nordiska språken är en hörnsten i den gemenskap som binder samman de nordiska länd­erna. Därför vill Sverigedemokraterna anslå extra medel om 10 miljoner kronor för att bättra på den internordiska språkförståelsen och stötta insatser för kulturellt utbyte.

Svenska institutet

Svenska institutet, SI, samarbetar med företag, universitet och kulturliv för att öka Sveriges attraktionskraft och långsiktigt stärka relationer. Ett av verktygen institutet har till sitt förfogande är ledarskapsprogrammet, där utländska stipendiater får möjlighet att komma till Sverige. Dessa stipendiater är framtida makthavare och företagsledare i sina hemländer som förmodas ha en positiv bild och en bra relation till Sverige. I detta nät­verk finns en potential som i dag inte nyttjas fullt ut. Sverigedemokraterna vill därför ge SI i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur Sverige bättre ska kunna ta vara på detta nätverk, både ur ett diplomatiskt och handelspolitiskt perspektiv. SI ska även ges i uppdrag att ta fram en förteckning över vilka länder som bör prioriteras när det kommer till stipendiaturval.

Marginalnyttan av olika former av ledarskapsprogram skiljer sig åt beroende på vilka länder som inkluderas. Här anser vi att det är viktigt att Sverige fokuserar på dels utsatta länder där vi kan göra mer nytta per investerad krona i programmet, dessutom bör vi prioritera länder med god tillväxtpotential och som gett uttryck för en vänlig in­ställning till förbättrade handelsrelationer med Sverige. På det sättet kan vi säkerställa att vi bistår där programmen gör som störst nytta men också där Sveriges framtida han­delsrelationer gagnas som mest.

Ett annat verktyg SI har till sitt förfogande är att omvärldsbevaka, och i rapporten ”Sverige i ett nytt ljus” från juni 2018 så skriver institutet följande om Sverigebilden utomlands:

De senaste åren har vi dock kunnat konstatera att nya narrativ kring Sverige vuxit fram och att Sverige i ökad grad används som ett negativt exempel av aktörer i andra länder.[1]

Dessa nya narrativ kan sammanfattas med att de fokuserar på Sveriges migrationspolitik och flyktingmottagande, kopplat till våld och oroligheter. Med anledning av det fortsatt betydande migrationstrycket mot Sverige, och dess konsekvenser på minskad samman­hållning, trygghet, och välfärd, så finns det dessvärre anledning att anta att den tidigare nästan uteslutande positiva ”Sverigebilden” även fortsättningsvis kommer att ifrågasät­tas utomlands.

Vi vill därför belysa vikten av att institutet i sin analys av Sverigebilden utomlands inte ska ägna sig åt att ta ställning för eller emot den upplevda bilden av Sverige i ett annat land. Inte heller ska SI verka för att aktivt förvränga en existerande uppfattning med politiska motiv som grund.

Sverigedemokraternas satsningar

Svenska institutet

För att peka ut ett ledarskapsprogram explicit så driver i dag Svenska institutet ”SHE Leads” där man aktivt verkar för främjandet av framtida kvinnliga ledare i Saudiarabien och deras relationer till motparterna här i Sverige. Jämställdhet är en bristvara i Saudi­arabien varpå syftet blir extra viktigt. Samtidigt är samma problematik utbrett i en rad andra stater runt om i världen, inte minst i MENA-regionen. Vi anser därför att det finns ett behov av att SI gör vad de kan för att etablera liknande partnerskap med fokus på kvinnliga ledare i andra motsvarande stater. Sverigedemokraterna vill därför satsa 10 mil­joner kronor årligen på detta.

Nordiskt samarbete

Sverigedemokraterna vill anslå extra medel om 10 miljoner kronor för att bättra på den internordiska språkförståelsen och stötta insatser för kulturellt utbyte.

Anslag

Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Tabell 1

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Avgifter till internationella organisationer

1328554

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

193326

1:3

Nordiskt samarbete

13595

+10000

1:4

Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet

4826

1:5

Inspektionen för strategiska produkter

45029

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning

72358

1:7

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)

28402

1:8

Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)

19175

1:9

Svenska institutet

131360

+10000

1:10

Information om Sverige i utlandet

15475

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

176215

Summa

2028315

+20000

1:3 Nordiskt samarbete

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

+10000

+10000

+10000

Anslagshöjningen ska användas till att bättra på den internordiska språkförståelsen och stötta insatser för kulturellt utbyte.

1:9 Svenska institutet

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

+10000

+10000

+10000

Anslagshöjningen ska användas till att etablera nya partnerskap genom Svenska institut­et med fokus på kvinnliga ledare i MENA-regionen.

Björn Söder (SD)

Markus Wiechel (SD)

Ludvig Aspling (SD)

Tobias Andersson (SD)

Lars Andersson (SD)

Sara Gille (SD)


[1] Svenska institutets hemsida, Nya narrativ utmanar omvärldens bild av Sverige, 2018-06-08. Hämtat 2019-10-02.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)