Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2019/20:2630 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:2630

av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Bakgrund

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har försämrats de senaste decennierna, utvecklingen har varit svårbedömd och stundtals snabb. Inte minst har utvecklingen i Ryssland påverkat Sveriges säkerhetspolitiska situation på ett negativt sätt.

Försvarsanslagen som andel av BNP har trots denna utveckling fortsatt att minska, vilket lett till omfattande neddragningar och nedläggningar inom totalförsvaret under denna period.

Politikens inriktning

Målet med Sverigedemokraternas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)