Ge socialtjänsten bättre verktyg

Motion 2019/20:2612 av Anna Johansson och Gunilla Carlsson (båda S)

av Anna Johansson och Gunilla Carlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge socialtjänsten bättre verktyg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett av världens bästa länder att växa upp i och de flesta barn och ungdomar lever goda och trygga liv som också ger förutsättningar att utvecklas till ansvarstagande och trygga vuxna.

Detta gäller dock tyvärr inte alla barn och unga. De senaste åren har vi sett stora och växande problem med allt tyngre kriminellt belastade ungdomar som också skapar otrygghet i bostadsområden och utsätter människor för allvarlig risk och skada.

Regeringen har vidtagit många åtgärder för att motverka gängkriminaliteten, både fler poliser, skärpt vapenlagstiftning och utökade befogenheter för polisen men också riktat stöd till utsatta skolor, stora satsningar mot segregation och utbyggd kulturskola, för att bara nämna några såväl repressiva som förebyggande åtgärder.

Socialtjänsten spelar en viktig roll när det gäller att upptäcka och ingripa när barn och unga riskerar att fara illa. Till sitt förfogande har socialtjänsten en rad verktyg som också ger lagstadgad möjlighet att omhänderta barn och unga som utifrån sin hemmiljö eller eget beteende riskerar sin eller andras hälsa.

Ett omhändertagande, även när det är välmotiverat, är ett dramatiskt ingripande i enskildas liv och det ställs därför höga krav på utredning och beslutsunderlag.

I många fall skulle en ung som riskerar att hamna snett kunna fångas upp tidigare med insatser som kontaktperson, jourfamilj eller gruppverksamheter och därmed undvika en ogynnsam utveckling och mer dramatiska åtgärder. I dag förutsätter sådana riktade, förebyggande och behandlande insatser ett aktivt medgivande från vårdnads­havare. Inte sällan är brister i hemmiljön och föräldrarnas ovilja att medverka en del av problemet, men utan att situationen är så allvarlig att ett omhändertagande kan moti­veras.

Genom att ge socialtjänsten större befogenheter att stödja barn och unga i riskzonen, med eller utan vårdnadshavares medgivande, skulle sannolikt fler förmås bryta en nega­tiv utveckling i tid, med stor positiv inverkan på både den enskilda unga och samhället.

Det bör därför utredas på vilket sätt socialtjänsten kan ges fler verktyg och utökade befogenheter.

Anna Johansson (S)

Gunilla Carlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)