En rättvisare transportsektor i hela landet

Motion 2019/20:2604 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att snarast göra en konsekvensanalys för att utjämna orättvisorna inom transportsektorn och göra den likvärdig i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Miljö och klimat är på allas läppar och det är ett område som engagerar och intresserar många. Vi är många som vill hjälpa till att bidra till en mer hållbar värld och vi är många som ändrar våra invanda mönster för att bli mer miljövänliga, mer klimatsmarta.

Vi har besökt en företagare i Västerbottens inland som producerar byggbodar som är stora och skrymmande. Den rödgröna regeringen har infört en rad skatter som försämrar för alla som använder sig av fordon med gummihjul och som trafikerar våra vägar. Tanken med denna skatt är att få fler att välja andra transportsätt eller ändra sitt sätt att resa.

Denna företagare bestämde sig för att transportera sina byggbodar på järnväg och kontaktade ett bolag som skulle utföra tjänsten. Företagarens fabrik ligger precis bredvid ett gammalt industrispår men där har Trafikverket tagit bort växeln så järnvägs­spåret kan inte användas. Följden blir att transporten av dessa byggbodar måste ske via lastbil till en central där man kan lasta på järnväg för vidare transport.

Logistiken vid en transport på järnväg är inte enkel; företagaren måste beställa en transport, rapportera när tågsetet är lastat, rapportera när tågsetet är framme vid slutdestinationen och rapportera när tågsetet är lossat vid slutdestinationen. Det som är den stora flaskhalsen är att de stora terminalerna i Stockholm och Göteborg inte har plats att lossa dessa byggbodar. Hela denna logistik och utrymmesbrist gör att järnvägs­transporten i princip blir omöjlig att nyttja.

Vi anser att en konsekvensanalys måste göras innan man påför nya skatter för att styra över transporter på andra alternativ. I detta fall går det inte att transportera på järn­väg utan det är en lastbil som blir alternativet för att transportera ca 30 byggbodar/vecka till sina beställare.

Ska vi få hela Sverige att leva så kan inte regeringen införa skatter på det enda transportsätt som är möjligt; detta är att straffbeskatta delar av landet som inte har andra transportmöjligheter att tillgå.

Vi vill att regeringen ser över möjligheterna att göra en konsekvensanalys snarast så att det blir mer rättvisa transportförhållanden för företagare i hela landet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)