En rättvisare transportsektor i hela landet

Motion 2019/20:2604 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att snarast göra en konsekvensanalys för att utjämna orättvisorna inom transportsektorn och göra den likvärdig i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Miljö och klimat är på allas läppar och det är ett område som engagerar och intresserar många. Vi är många som vill hjälpa till att bidra till en mer hållbar värld och vi är många som ändrar våra invanda mönster för att bli mer miljövänliga, mer klimatsmarta.

Vi har besökt en företagare i Västerbottens inland som producerar byggbodar som är stora och skrymmande. Den rödgröna regeringen har infört en rad skatter som försämrar för alla som använder sig av fordon med gummihjul och som trafikerar våra vägar. Tanken med denna skatt är att få fler att välja andra transportsätt eller ändra sitt sätt att resa.

Denna företagare bestämde sig för att transportera sina byggbodar på järnväg och kontaktade ett bolag som skulle utföra tjänsten. Företagarens fabrik ligger precis bredvid ett gammalt industrispår men där har Trafikverket tagit bort växeln så järnvägsspåret går inte att använda. Följden blir att transport av dessa byggbodar måste ske via lastbil till en central där man kan lasta på järnväg för vidare transport.

Logistiken vid en transport på järnväg är inte enkel, företagaren måste beställa transport, rapportera när tågsettet är lastat, rapportera när tågsettet är framme vid slutdestination, rapportera när tågsettet är lossad på slutdestination. Vad som är den stora flaskhalsen är att de stora terminalerna i Stockholm och Göteborg har inte plats att lossa dessa byggbodar så på grund av utrymmesbrist. Hela denna logistik och utrymmesbrist gör att järnvägstransport i princip blir omöjligt att nyttja.

Vi anser att en konsekvensanalys måste göras innan man påför nya skatter för att styra över transporter på andra alternativ. I detta fall går det inte att transportera på järnväg utan det är lastbil som blir alternativet att transportera ca 30 byggbodar/vecka till sina beställare.

Ska vi få hela Sverige att leva så kan inte regeringen införa skatter på det enda transportsätt som är möjligt, detta är att straffbeskatta delar av landet som inte har andra transportmöjligheter att tillgå.

Vi vill att regeringen ser över möjligheterna att en konsekvensanalys görs snarast så att det blir mer rättvisa transportförhållanden för företagare i hela landet. 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)