Gemensamt register för företagsdata

Motion 2019/20:2602 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra villkoren för landets småföretagare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I vårt land finns det över 1,1 miljoner småföretag som tillsammans har cirka 2,8 miljoner anställda. För att de ska kunna fortsätta att verka i Sverige krävs det att vi har ett gott företagsklimat. Det förutsätter enkla och stabila regler som fungerar som stöd och inte hinder. Företagare ska inte belastas med onödig byråkrati, krångliga regler och långa handläggningstider för nödvändiga tillstånd. Vi bör ha en modell där det lönar sig att starta och utveckla sitt företag.

Genom att förbättra myndigheternas samverkan och därmed minska det regelkrångel som många småföretagare upplever skulle vi vara en god bit på väg. Regeringen har under den förra mandatperioden inte gjort mycket för att förbättra för landets småföre­tagare. Därför måste vi ta nya och förbättrade tag i detta arbete och vi bör nu bredda och intensifiera arbetet för att Sverige ska bli ett företagarland i världsklass.

En förenkling som skulle innebära mycket för landets småföretagare är införandet av ett gemensamt register för företagsdata så att samma uppgifter inte behöver lämnas in flera gånger till olika myndigheter. I dag tvingas till exempel ett företag leverera i stort sett samma uppgifter till Bolagsverket som till Skatteverket. En minskad administrativ börda innebär att småföretagarna kan lägga mer tid på sin verksamhet, vilket gagnar både de anställdas tillväxt och den svenska tillväxten.

Vi föreslår därför att regeringen bör överväga att se över hur man kan förbättra


villkoren för landets småföretagare och möjligheten att införa ett gemensamt register för företagsdata.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)