Vaccinationsprogram för seniorer

Motion 2019/20:2594 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna avseende influensavaccination mot influensa och pneumokockinfektion som ett särskilt nationellt vaccinationsprogram för alla över 65 år och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla barn och ungdomar erbjuds inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet avgiftsfri vaccination. För äldre finns ingen motsvarighet till barnvaccinationsprogram­met, trots att det finns sjukdomar som drabbar 65 år och äldre hårdare än andra. Visser­ligen anger Socialstyrelsens allmänna råd att vacciner bör erbjudas personer över 65 år. Dessa rekommendationer är dock inte bindande och det är upp till varje enskilt lands­ting och region att avgöra om rekommendationerna ska följas för invånarna i den egna geografin.

Vacciner har stor betydelse för den enskilde seniorens livskvalitet och kan förlänga livet. Dessutom finns ett samhällsintresse att förebygga och minska förekomsten av sjukdomar eftersom det påverkar invånarna negativt och även medför ekonomiska kostnader. Folkhälsomyndigheten har föreslagit att influensavaccination ska införas som ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för alla över 65 år. Samma myndighet rekom­menderar via sina allmänna råd att pneumokockvaccination erbjuds alla personer över 65 år. Även denna vaccination borde ingå i ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för alla över 65 år och därmed bli bindande för landsting och regioner.

Rent principiellt och praktiskt sett bör det vara en helhetsbedömning av en persons funktionsförmåga och hälsa som avgör vilken medicinsk behandling som erbjuds. Vaccinationer sparar både ekonomiska utgifter och mänskligt lidande. Regeringen bör därför se över möjligheterna att följa Folkhälsomyndighetens förslag att införa


influensavaccination som ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för alla över 65 år, samt även inkludera pneumokockvaccination till alla över 65 år.

Ann-Britt Åsebol (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)