Fler bostäder på seniorers villkor

Motion 2019/20:2587 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmuntra fler kommuner att arbeta långsiktigt med bostäder för seniorer och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tillägg i bostadsförsörjningslagen om att socialnämnden ska medverka i planeringen av bostadsförsörjningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I många av landets kommuner saknas bra och prisvärda bostäder för seniorer att flytta till eller för den delen att bo kvar i. Mer än hälften av pensionärerna bor i enfamiljshus i två plan – ofta med källare. Även om alla pensionärer har en bostad är den sällan lång­siktigt lämplig vad gäller tillgängligheten. En sådan bostad kan vara ett gissel för en äldre person när krämporna stöter till, samtidigt som en sådan bostad kan vara åtråvärd för ett ungt hushåll, kanske nyanlända eller barnhushåll. Bostäder lämpade för äldre hushåll i välkända grannskap har visat sig kunna locka till flytt, höga kostnader till trots, och lossgöra, ofta enfamiljshus lämpade för barnfamiljer. Studier av flyttmönster visar att byggandet av bra seniorbostäder gynnar rörligheten på bostadsmarknaden på detta sätt.

Ju mer tillgängligt man bor som senior desto mer kan man klara sig själv och bibe­hålla livskvaliteten. Det omvända leder till större risk för isolering, fallskador och ett mer omfattande behov av vård och äldreomsorg. Det ligger således i samhällets intresse och i linje med socialtjänstlagens intentioner att det finns bra och prisvärda bostäder för seniorer – i olika upplåtelseformer som riktar sig till seniorers skilda behov och intressen.

Det finns redan idag kommuner som planerar långsiktigt vad gäller seniorers bostadsbehov med hjälp av demografisk utveckling, samhällsplanering, tillgänglighets­inventeringar och enkätundersökningar bland kommunens äldre. Detta borde fler kom­muner göra. I sammanhanget skulle SKL kunna bidra med underlag, statistik och goda exempel på hur man som kommun kan arbeta framgångsrikt för att få till fler tillgäng­liga bostäder för äldre.

I socialtjänstlagen står det om socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen. Däremot är samhällsplaneringens lagar inte inbjudande till sådant samarbete. Därför är det viktigt att, i samhällsplaneringen, få med kommunens socialtjänst, som är förtrogen med var äldre invånare bor och deras levnadsförhållanden. Det skulle därför vara önsk­värt med ett tillägg i bostadsförsörjningslagen om att socialnämnden ska medverka i planeringen av bostadsförsörjningen och tillföra kunskaper och erfarenheter om lev­nadsförhållandena i kommunen (2 § bostadsförsörjningslagen).

Ann-Britt Åsebol (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)