Konkurrens på lika villkor inom vård och omsorg

Motion 2019/20:2569 av Elisabeth Björnsdotter Rahm m.fl. (M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att avskaffa den s.k. vårdmomsen för att skapa rättvisa förhållanden och konkurrensneutralitet inom vård- och omsorgssektorn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 1 juli 2019 införde Skatteverket en 25 procents moms på uthyrning och köp av vård- och omsorgstjänster. SKL och Vårdföretagarna är två stora aktörer som varit tydliga med att denna så kallade vårdmoms kommer att få fruktansvärda konsekvenser för en redan nu hårt belastad vård- och omsorgssektor. I det så kallade januariavtalet som regeringen tecknat tillsammans med (C) och (L) står det tydligt i punkterna 6063 att vård och omsorg ska drivas under lika villkor och det ska råda konkurrensneutralitet.

Regionerna runt om i Sverige kompenserar sina egna verksamheter för den ökade momskostnaden, och en schablonersättning utgår med idag 6% till alla regioner för att täcka denna ökade momskostnad. De verksamheter som drivs med alternativa drifts­former lämnas utan kompensation och utan möjlighet att som brukligt är ta ut moms från slutkund, i detta fall patienten. Märkligt är att de flesta verksamheter har avtal med regionen att driva hälso- och sjukvård, vilket innebär att de måste förhålla sig till regionens regelverk, taxor, riktlinjer mm. Ändå så särskiljer man möjligheten till momskompensation, vilket är anmärkningsvärt. Skatteverket förväntar sig att alla alternativa driftsformer ska betala 25 procents moms från sitt eget kapital och detta är en helt absurd situation. Det är inte att driva verksamhet på lika villkor.

Vårdföretagarna har överlämnat ett förslag till lagändring till regeringen som skulle kunna undanröja problemen.

Det är utarbetat av Deloitte som är experter på momsfrågor och granskat av docent Pernilla Rendal, som är en av Sveriges mest välrenommerade forskare i finansrätt ur ett EU-perspektiv vid Handelshögskolan i Göteborg. Hon bedömer att EU-rätten inte hindrar regeringen att genomföra förslaget. Frågan är akut och kan inte vänta och det handlar inte om att vid behov se över frågan. Denna ändring av lagen är ett måste för att vår välfärd ska kunna fortsätta att erbjuda vård och omsorg till våra medborgare. Med tanke på att det finns ett förslag till lagändring på plats och att detta dessutom inte strider mot gällande EU-lagstiftning så förutsätter vi att regeringen snabbutreder frågan så att riksdagen snarast möjligt får en lagändring på sitt bord. Det förslag som lagts fram inför höstbudgeten med en momskompensation till alla alternativa driftsformer på 210 miljoner per år till alla regioner kommer inte på långa vägar att täcka den ökade kostnaden för de alternativa driftsformerna.

Skatteverket har tolkat ett EU-direktiv och valt att göra det på ett oerhört snävt sätt. Andra länder, Finland som ett exempel, har valt en helt annan tolkning och här fortsätter vård- och omsorgstjänster att vara momsbefriade. Finlands HFD tolkar direktivet som att vård- och omsorgstjänster som står under samhällstillsyn även fortsättningsvis ska vara momsbefriade. Hur kan direktivet tolkas så olika mellan två grannländer?

Idag så drivs ca 40 procent av alla vårdcentraler runt om i Sverige av en annan aktör än regionen, och kommer inte regeringen att ändra lagstiftningen så kommer många av dessa vårdcentraler inte att kunna fortsätta driva sina verksamheter.

Att straffbeskatta alternativa driftsformer med 25 procent i en så kallad vårdmoms, utan möjlighet att ta igen den stora ökade kostnaden, är att försämra vård och omsorg för våra medborgare och risken är stor att vårdköerna kommer att växa och vi kommer att se ett ökat tryck på regionens verksamheter. Många av regionens egna verksamheter som redan idag går med underskott och på många områden har svårt att hitta rätt kompetens och tvingas hyra in personal för att klara av sin verksamhet ska med denna tolkning kompenseras med ännu mer skattemedel. Detta är inte konkurrensneutralt inte heller varsam hantering av våra gemensamma skattemedel.

En ändring i lagtexten enligt Vårdföretagarnas förslag är den enda möjligheten att återgå till att alla vård- och omsorgstjänster är momsbefriade så att vi kan fortsätta utveckla vård- och omsorgssektorn.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)