Fri hyressättning av bostäder

Motion 2019/20:2507 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över bruksvärdessystemet till förmån för marknadshyror och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska bostadsmarknaden har de senaste årtiondena utvecklats till en allt mer extrem situation som i praktiken innebär att ordet ”bostadsmarknad” ej längre är relevant vad gäller hyresrätter, då det är stor brist på dessa, och någon marknad är det inte tal om.

En god blandning i en mix av boendeformer är viktigt för att alla ska kunna hitta den typ av boende som passar en själv. Hus, radhuslösningar, äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter fyller alla en viktig funktion för att möta krav på exempelvis säkerheten i att äga sitt eget boende, eller flexibiliteten i en hyresrätt. Alla delar behövs för att bostads­marknaden ska fungera väl.

Hyresrätten har dock en särskilt viktig funktion för att möjliggöra rörlighet och flex­ibilitet på bostadsmarknaden. Utan höga ekonomiska inträdeskrav är den lämpad för många som vill hitta sitt första boende. Hyresrätten erbjuder dessutom en stor flexibili­tet för den som önskar bo tillfälligt eller är osäker på hur länge man behöver boendet. Sammantaget är hyresrätten viktig för att möjliggöra för människor att flytta hemifrån, samt även för att flytta till jobb eller studier.

Idag är dock bristen på en fungerande marknad för hyresrätter stor i Sveriges större städer vilket uppenbart hämmar Sveriges konkurrenskraft då det blir onödigt stora hinder för människor att tillfälligt eller permanent flytta dit jobben finns.

Hyresmarknaden omfattas idag av en stor handel med svarta kontrakt, tveksamma andrahandsuthyrningar och outnyttjade lägenheter som står tomma då marknadsvärdet inte möter det artificiella pris som lagen kräver. En flexiblare hyressättning, där det blir möjligt att friare än idag sätta hyran, skulle på kort sikt tillgängliggöra fler bostäder och på lång sikt öka byggandet när lönsamheten blir bättre.

Med anledning av vad som anförs i motionen föreslås riksdagen besluta att tillkännage för regeringen att man bör se över bruksvärdessystemet till förmån för marknadshyror.

Hans Rothenberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)