Solnedgångsparagraf för nya regler och bestämmelser

Motion 2019/20:2506 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa krav på myndigheter att systematiskt gå igenom äldre regler och förordningar för att i möjligaste mån ta bort dem som inte längre fyller någon funktion och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nya regler och bestämmelser som införs av myndigheter på alla nivåer i samhället bör ha en funktionstid på fem år och därefter måste omprövas för att vara fortsatt giltiga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Onödigt krångel drabbar såväl enskilda individer som småföretag och organisationer. Avsikterna med att införa regleringar är många gånger goda och kan motiveras sam­hällsekonomiskt. Baksidan är dock att kostnaden för regleringar är hög: 89 miljarder kronor år 2010 enligt Riksrevisionen (2012). Det motsvarar ungefär 2,4 procent av bnp och är dubbelt så mycket som läggs på Sveriges försvar. En minskad regelbörda skulle således både innebära en avsevärd förbättring av landets konkurrenskraft och frigöra resurser till andra ändamål.

Varje år inför lokala och statliga myndigheter mängder av nya regler och bestäm­melser som berör människor, företag och organisationer. Det exakta antalet är svårt att uppskatta; däremot är det uppenbart att fler regler införs än vad som avskaffas. Det innebär att djungeln av bestämmelser som med tidens tand blir allt mer irrelevanta, växer sig tätare över tid.

Många regler som införs fyller ett syfte utifrån rådande omständigheter vid en viss tidpunkt. Efter att tiden löper på tappar många lagar och bestämmelser sin relevans. Hos myndigheterna kan angelägenheten i att städa i regelverken dock vara mindre än att tillföra nya förordningar. Till slut blir det också oöverskådligt att rensa i den samlade floran. Det vore därför helt på sin plats att ställa krav på myndigheter att systematiskt gå igenom äldre regler och förordningar för att i möjligaste mån ta bort dem som inte längre fyller någon funktion.

Redan vid införande av nya regler och bestämmelser bör man vara uppmärksam på när dessa kan förväntas behöva omprövas. Därför vore det till gagn för alla berörda om nya regler och förordningar som införs av myndigheter har en funktionstid på maximalt fem år. Reglernas legitimitet kan därefter förlängas i nya femårsperioder, men först efter att dessa systematiskt omprövats och befunnits vara relevanta. Varje myndighet skulle då åläggas att ha rutiner för sådan kontinuerlig regelöversyn. Om inget görs åt en regel eller förordning upphör denna således att gälla när femårsdagen passerats.

Hans Rothenberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)