Framtidens infrastruktur i Skaraborg

Motion 2019/20:2495 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att steg för steg fortsätta att aktivt snabba på genomförandet av alliansregeringens, kommunernas och regionernas gemensamma överenskommelse om att fortsätta bygga ut E20 till fyrfältsväg och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna vad gäller en omedelbar upprustning av Västra stambanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utbyggnaden av E20 är en av de största och en historisk satsning för Skaraborg, Västsverige och resten av Sverige. Den dåvarande alliansregeringen tog initiativet och satte igång satsningen för att göra hela sträckan genom Västsverige och Skaraborg mötesseparerad med en övervägande del motorväg eller fyrfältsväg. Steg för steg har E20 byggts, efter kommuners och näringslivets önskemål, från Göteborg och norröver.

Sträckorna TolleredAlingsås, förbi Hova, genom Alingsås och Vårgårda, trafik­plats Jung och utökat med sträckan till Vara togs via budgetsatsningar av allians­regeringen, men överenskommelsen med kommunerna garanterade så även den långsiktiga fortsättningen. Detta fortsätter men kräver tydligt en ökad taktpinne som drar samman berörda för att se till att få detta på plats. I dessa tider när konjunkturen tydligt har en break och vi närmar oss tuffare tider blir utbyggnad av infrastruktur genom ett av Sveriges viktigaste områden, Skaraborg, för industrins tillverknings­processer, helt avgörande.

E20 är en betydelsefull pulsåder genom Skaraborg men har samtidigt varit en av de farligaste vägarna i hela Sverige, med flera dödsolyckor varje år. Det har aldrig varit någon tvekan om att det finns ett skriande behov av att E20 fortsätter att byggas ut, något som regeringen dock valde att blunda för. Socialdemokraterna på riksnivå var snabba med att kritisera alliansregeringens E20-satsning och Miljöpartiet sa klart nej till en utbyggnad och till en fyrfältsväg, en fyrfältsväg som enligt Trafikverket är säkerhets­höjande. Enligt Trafikverkets beräkningar kommer antalet dödsoffer att kunna minska med 1012 personer per år.

För alliansregeringen var det aldrig ett alternativ att inte investera i E20. Jobben står alltid i fokus och att stärka Skaraborgs konkurrenskraft ytterligare. Satsningarna åter­betalar sig genom färre olyckor, snabbare transporter, en ökad tillväxt och en levande landsbygd. Men även för resten av Sverige är E20 viktig. Den är ett av Sveriges populäraste godsstråk och är en del av huvudvägnätet för långväga godstransporter. Med kopplingen till Sveriges största hamn i Göteborg är E20 viktig för svensk konkurrenskraft och många företags möjligheter att expandera. Den är viktig för jobben och en levande landsbygd.

Oron för att utbyggnaden av E20 till fyrfältsväg ska förhindras och stoppas av regeringen då Miljöpartiet var starka motståndare finns fortfarande kvar. Miljöpartiet som ständiga motståndare till utbyggd infrastruktur tycks vara återkommande. Ibland tycks Miljöpartiet ha veto i viktiga infrastrukturfrågor.

Upprustning av Västra stambanan

Lika viktigt för dagens och framtidens transporter och därmed tillväxt och livskraftiga arbetsmarknadsregioner är att upprusta Västra stambanan.

Sverige har i dag en färdig korridor mellan Stockholm och Göteborg i form av Västra stambanan. Behoven är mycket stora i fråga om att denna järnvägsförbindelse ska fungera tillfredsställande för såväl godstransporter som persontransporter. Under lång tid framöver kommer vi att vara beroende av de järnvägar som finns, och vi måste också bygga ut dessa för att klara de godsflöden som finns och den persontrafik som efterfrågas. Belastningen är redan i dag mycket stor och det börjar bli fullt på spåren. Detta visar tydligt hur stort behovet av en utbyggnad är för denna järnvägsförbindelse och behoven fortsätter att öka för både gods- och persontransporter. En snabb utbyggnad och upprustning av Västra stambanan är det i särklass snabbaste och effektivaste sättet att öka kapaciteten mellan Sveriges väst- och östkust. En utbyggnad är mycket viktig då godstrafiken ökar kraftigt från och till Göteborgs hamn, och företag och deras anställda är beroende av snabba och säkra godsleveranser för sin överlevnad. En utbyggnad är nödvändig för att inte person- och godstransporterna på Västra stam­banan genom Sverige ska hindra utvecklingen och bromsa tillväxten. En utbyggnad ger också större möjligheter för ännu snabbare tågförbindelser. Västra stambanan är den rakaste och kortaste järnvägen mellan Sveriges två största städer. Regeringen bör därför snarast möjligt se över att en kraftig upprustning av den befintliga järnvägen på Västra stambanan blir verklighet, här och nu.

Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)