Framtidens infrastruktur i Skaraborg

Motion 2019/20:2495 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att steg för steg fortsätta att aktivt snabba på genomförandet av alliansregeringens, kommunernas och regionernas gemensamma överenskommelse om att fortsätta bygga ut E20 till fyrfältsväg och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna vad gäller en omedelbar upprustning av Västra stambanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utbyggnaden av E20 är en av de största och historisk satsning för Skaraborg, Västsverige och resten av Sverige. Den dåvarande alliansregeringen tog initiativet och satte igång satsningen för att göra hela sträckan genom Västsverige och Skaraborg mötesparerad med övervägande del motorväg eller fyrfältsväg. Steg för steg har E20 byggts, efter kommuner och näringslivets önskemål, från Göteborg och norr över.

Sträckorna Tollered-Alingsås, förbi Hova, genom Alingsås och Vårgårda, trafikplats Jung och utökat med sträckan till Vara togs via budgetsatsningar av alliansregeringen, men överenskommelsen med kommunerna garanterade så även den långsiktiga fortsättningen. Detta fortsätter, men kräver tydligt en ökad taktpinne som drar samman berörda, för att se till att få detta på plats. I dessa tider när konjunkturen tydligt har ett break, och vi närmar oss tuffare tider, blir utbyggnad av infrastruktur, genom ett av Sveriges viktigaste områden, Skaraborg, för industrins tillverkningsprocesser, helt avgörande. 

E20 är en betydelsefull pulsåder genom Skaraborg, men har samtidigt varit en av de farligaste vägarna i hela Sverige, med flera dödsolyckor varje år. Det har aldrig varit någon tvekan om att det finns ett skriande behov av att E20 fortsätter byggas ut. Något som regeringen dock valde att blunda för. Socialdemokraterna på riksnivå var snabba med att kritisera alliansregeringens E20-satsning och Miljöpartiet sa klart nej till en utbyggnad och till en fyrfältsväg. En fyrfältsväg som enligt trafikverket är säkerhetshöjande. Enligt trafikverkets beräkningar kommer antalet dödsoffer kunna minska med 10-12 personer per år.

För alliansregeringen var det aldrig ett alternativ att inte investera i E20. Jobben står alltid i fokus och att stärka Skaraborgs konkurrenskraft ytterligare. Satsningarna återbetalar sig genom färre olyckor, snabbare transporter, ökad tillväxt och levande landsbygd. Men även för resten av Sverige är E20 viktig. Den är ett av Sveriges populäraste godsstråk och är en del av huvudvägnätet för långväga godstransporter. Med kopplingen till Sveriges största hamn i Göteborg är E20 viktig för svensk konkurrenskraft och många företags möjligheter att expandera. Den är viktig för jobben och en levande landsbygd.

Oron att utbyggnaden av E20 till fyrfältsväg ska förhindras och stoppas av regeringen då Miljöpartiet var starka motståndare finns fortfarande kvar. Miljöpartiet som ständiga motståndare till utbyggd infrastruktur tycks vara återkommande. Ibland tycks Miljöpartiet ha veto i viktiga infrastrukturfrågor.

Upprustning av Västra Stambanan

Lika viktigt för dagens och framtidens transporter och därmed tillväxt och livskraftiga arbetsmarknadsregioner är att upprusta Västra Stambanan.

Sverige har idag en färdig korridor mellan Stockholm och Göteborg i form av Västra stambanan. Behoven är mycket stora av att denna järnvägsförbindelse ska fungera tillfredsställande för såväl godstransporter som persontransporter. Under lång tid framöver kommer att vara beroende av de järnvägar som finns och också att vi måste bygga ut dessa för att klara de godsflöden som finns och den persontrafik som efterfrågas. Belastningen är redan idag mycket stort och det börjar bli fullt på spåren. Detta visar tydligt hur stort behovet av utbyggnad är för denna järnvägsförbindelse och behoven fortsätter att öka för både gods- och persontransporter. En snabb utbyggnad och upprustning av Västra stambanan är det i särklass snabbaste och effektivaste sättet att öka kapaciteten mellan Sveriges väst- och östkust. En utbyggnad är mycket viktig då godstrafiken ökar kraftigt från och till Göteborgs hamn, och företag och deras anställda är beroende av snabba och säkra godsleveranser för sin överlevnad. En utbyggnad är nödvändig för att inte person- och godstransporterna på Västra stambanan genom Sverige ska hindra utvecklingen och bromsa tillväxten. En utbyggnad ger också större möjligheter för ännu snabbare tågförbindelser. Västra stambanan är den rakaste och kortaste järnvägen mellan Sveriges två största städer. Regeringen bör därför snarast möjligt se över kraftig upprustning av den befintliga järnvägen på Västra stambanan blir verklighet, här och nu.

Cecilia Widegren (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (2)