Elsparkcyklar i stads- och trafikmiljöer

Motion 2019/20:2483 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra förutsättningarna och klargöra ansvarsfrågorna för hur elsparkcyklar får användas och placeras i stadsmiljöer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De många elsparkcyklar som på kort tid placerats ut i svenska städer har mött blandade reaktioner. Detta beror dels på deras framfart i hög hastighet på gång- och cykelbanor, dels på att de står parkerade eller ligger slängda huller om buller på trottoarer och fria ytor där de är i vägen. Själva konceptet med de utplacerade elsparkcyklarna är att de enkelt ska kunna nyttjas via en app-funktion i telefonen. Efter användandet är det bara att ställa ifrån sig sparkcykeln var som helst utan att behöva bry sig mer om den.

Det bristfälliga ansvarstagandet och handhavandet av dessa fordon från såväl producenterna, ägarna som användarna verkar inte vara av övergående karaktär. Ingen tar ansvar och alla kommer undan med det. Just det bristande ansvaret för elsparkcyklarna och dess nyttjande, men också – och inte minst – hur de lämnas kvar efteråt skapar utöver allmän irritation också hinder och faror i trafiken. Såväl på gångytor som i andra körfält orsakar de oreda, och incidenter med personskador och dödsfall där elsparkcyklar var inblandade, blir allt fler.

För att bringa ordning kring dessa fordon som är nya i trafikmiljön är det dags att bereda lagutrymme som definierar och tydliggör:

  • Vilken sorts fordon elsparkcykeln är och eventuella åldersbegränsningar för dess användande.
  • Hur de får placeras ut i stadsmiljöer.
  • Producenternas, fordonsägarnas samt användarnas ansvar.
  • Kommunernas möjligheter att genom ordningsföreskrifter skapa säkrare och mer ordnade hantering avseende elsparkcyklar i stads- och trafikmiljöerna.

Hans Rothenberg (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)