Avskaffande av dubbelregistrering vid älgjakt

Motion 2019/20:2465 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa den s.k. dubbelregistreringen vid älgjakt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inom delar av renskötselområdet i Sverige tillämpas s.k. dubbelregistrering av älgjakt.

Markägaren som vill jaga älg skall registrera jaktmarkerna som älgjaktsområden hos länsstyrelsen. Detta görs inom renskötselområdet liksom i övriga landet av markägaren eller jakträttshavaren. Den s.k. dubbelregistreringen innebär dock att alla marker inom en samebys renskötselområde även kan registreras som älgjaktsområde av aktuell sameby, detta innebär med andra ord att älgjaktsområdet registreras en andra gång. I praktiken innebär detta att älgjakt bedrivs av två olika jaktlag med varsin tilldelning av älg från länsstyrelsen. Systemet skapar stora och onödiga konflikter mellan renägande samer och det andra jaktlaget som jagar i aktuellt område. Förutom att det kan skapa problem med jaktsäkerheten när två jaktlag jagar på ett och samma område, så blir det även konsekven­ser av att en planerad förvaltning av älg försvåras inom renskötselområdet.

En medveten älgförvaltning måste bygga på kunskap om både älgstam och avskjut­ning. För att denna resurs skall kunna skötas uthålligt bör endast ett jaktlag jaga på varje område. Därför bör dubbelregistreringen avskaffas och registreringen av älgjaktsområdet förbehållas markägaren eller den till vilken markägaren upplåtit sin jakträtt.

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)