Rätten att bruka sin egen skog

Motion 2019/20:2460 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att stärka äganderättsprincipen i svensk skogspolitik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige och världen behöver ställa om till ett samhälle baserat på förnybara råvaror. Svenska skogar är en fantastisk tillgång för landets ekonomi, sysselsättning och en levande landsbygd. Sveriges skogsägare är fantastiska på att värna miljön, ekosystemen och andra värden. Man brukar skogen för utvecklingen mot ett hållbart samhälle, genom att man erbjuder jobb, tillväxt, klimatnytta och framtida hållbara resurser.

Skogen har en nyckelroll att spela för omställningen till en biobaserad samhällsekonomi, och för att minska människans klimatpåverkan. I skogen växer Sveriges framtid, där fossil råvara byts mot förnybar och där forskning och innovationer ger nya klimatsmarta produkter och lösningar.

Under senare år har äganderätten och drivkraften till att bruka skogen utmanats allt mer av restriktioner och detaljregleringar, som inneburit ett försvårande att bedriva ett aktivt skogsbruk. Reglerna om miljöskydd för skog har tillämpats på ett allt mer problematiskt sätt, vilket strider mot äganderätten och hotar denna basnäring. Just nu råder en stor osäkerhet inom svensk skogspolitik som behöver undanröjas för att få till en nystart för svenska skogsägare där man kan vara säker på att äganderätten är skyddad och absolut. Följande principer måste vara bärande i en ny svensk skogspolitik. När myndigheter beslutar om att begränsa avverkningar så måste ägaren garanteras full ersättning, alla former av avsättning av skyddsvärd skog ska i första hand ske genom frivilliga avtal med ägaren, skogens viktiga roll i klimatarbetet måste uppvärderas, när det gäller det juridiska begreppet pågående markanvändning så måste rätten till ersättning inte enbart gälla själva avverkningsfasen.

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)