Minska bostadssektorns klimatavtryck genom resurseffektiv användning av byggmaterial

Motion 2019/20:2454 av Emma Hult (MP)

av Emma Hult (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja initiativ till mer återbruk av byggmaterial och samtidigt sänka kostnader för nyproduktion och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är idag i stort behov av att våga tänka djärvt för att få bukt med bostadskrisen och samtidigt minska sektorns klimatavtryck. Bygg- och fastighetssektorn är en bransch med stor klimatpåverkan och som idag beräknas stå för nästan en femtedel av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige.

Att också minska kostnaderna vid nyproduktion av bostäder är också en viktig och prioriterad åtgärd för att fler skall ha råd med en bostad. Med konkreta politiska lösning­ar kan vi både stimulera olika branscher kopplade till byggsektorn som människors möj­lighet till att hitta hållbara alternativ.

Sveriges befolkning har växt med i genomsnitt 0,7% per år under 2000-talet och i snabbare takt på senare tid. Statistiska centralbyrån (SCB) räknar med att befolkningen under kommande år växer med ungefär 150000 personer per år. I slutet av 2018 uppgick befolkningen till 10,2 miljoner.[1]

Befolkningsökningen leder till att fler bostäder behöver byggas för att möta den ökande efterfrågan. Under stora delar av 1990-talet följde byggnationstakten befolknings­utvecklingen, men på 2000-talet minskade bostadsbyggandet samtidigt som befolkning­en ökade i snabbare takt. Detta har orsakat ett kraftigt bostadsunderskott på den svenska bostadsmarknaden.

Antalet påbörjade bostäder minskar med 11procent i år, då 49000 bostäder påbörja­des. Under 2020 beräknas byggandet minska med ytterligare 5procent enligt Boverket. Då kommer 46500 bostäder att påbörjas. Antalet färdigställda bostäder beräknas bli något under 60000 i år. Nästa år färdigställs 57000 bostäder. Det är ett rekordstort byggande, däremot är det under vad det långsiktiga behovet för den svenska bostads­marknaden behöver.[2]

Mer resurseffektiv användning av byggmaterial

Flera statliga utredningar har undersökt hur det går att få en mer resurseffektiv använd­ning av byggmaterial. Men vi ser också att det är viktigt att skapa incitament för att åter­vinna och återbruka byggmaterial även i nyproduktion av bostäder.

Branschorganisationen Byggmaterialhandlarna har tagit fram ett koncept som heter Byggpall. Detta är ett retursystem där man återbrukar och återvinner byggpallar från byggarbetsplatser. Det har avsevärt minskat mängden avfall och minskar också miljö­belastningen. Det har bidragit till ett halverat koldioxidutsläpp för byggpallar genom systemet, jämfört med om det istället enbart skulle tillverkas nya byggpallar. Om ett liknande system också skulle byggas upp för återbruk av byggmaterial skulle avsevärda miljövinster uppnås. Systemet bör utvecklas i samarbete med byggmaterialhandeln och deras kunder, så att det också säkerställs hög kvalitet i slutprodukten, d.v.s. bostäderna.

För att skapa ett incitament för branschen och för köparna att använda mer återvunnet och återbrukat byggmaterial bör vi närmare studera effekterna om ekonomisk styrning vid materialval vid nyproduktion. En av faktorerna där staten kan ge incitament till en högre användningsgrad av återbrukat byggmaterial är om det skulle kopplas till en rabatt på lagfartskostnader och pantbrev. Idag ligger kostnaderna ligger på sammanlagt 3,5% av byggkostnaden. En rimlig målbild kan då vara att 10 % av byggmaterialet i nyproduk­tion skall vara återbrukat eller återvunnit för att uppnå dessa skattefördelar. Skulle exem­pelvis en halvering av dessa kostnader ske 1,75% så får man en lägre produktionskost­nad samtidigt som också materialkostnaderna minskar då mängden återbrukat material ökar.

Vi behöver hitta nya lösningar för att lösa långvariga problem som vi i dagsläget inte rår på med gällande byggnormer och lagstiftning. Vi vill genom detta förslag främja ini­tiativ till mer återbruk av byggmaterial samtidigt som vi sänker kostnader för nyproduk­tion. Vi behöver hitta en både hållbar och cirkulär bostadspolitik.

Emma Hult (MP)


[1] https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkning/.

[2] https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/bostadsbyggandet-minskar/.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare