Distribution av tid och frekvens i Sverige

Motion 2019/20:2441 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att ge Post- och telestyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att distribuera tid och frekvens till fler aktörer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 2015 upprätthåller Post- och telestyrelsen (PTS) ett nationellt system för produk­tion och distribution av spårbar tid och frekvens inom sektorn för elektronisk kommu­nikation. Aktörer från andra sektorer, däribland från finanssektorn och energisektorn, har i olika sammanhang uttryckt intresse för en PTP-anslutning till tjänsten. För samhället skulle tillgängliggörande gentemot fler aktörer vara positivt ur ett beredskapsperspektiv. Syftet med systemet är att bidra med robusthet och redundans samt att minska beroendet av GNSS (Global Navigation Satellite System) för tid- och frekvenssynkronisering inom sektorn. Regeringen bör utan dröjsmål tillse att ge PTS i uppdrag att se över möjligheten att tid och frekvens distribueras till alla i samhället på lika villkor oavsett i vilken sektor berörd part befinner sig.

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)