Översyn av lagen om hets mot folkgrupp

Motion 2019/20:2437 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av lagreglerna om hets mot folkgrupp i brottsbalken och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av lagreglerna om hets mot folkgrupp i grundlagarna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lagreglerna om hets mot folkgrupp i brottsbalken och våra grundlagar har ett gott syfte, att motverka rasism och angrepp mot olika grupper i samhället till följd av exempelvis etnisk bakgrund, religion eller annat.

Samtidigt är lagstiftningen utformad så att det är tillåtet att ”föra en saklig och vederhäftig diskussion” om exempelvis religioner och att framföra mer allmän kritik. Exakt var den gränsen går är ganska vagt.

Lagreglerna om hets mot folkgrupp omfattar enligt förarbetena och domstolsbeslut även skydd för majoritetsbefolkningen, dvs infödda svenskar. Dock anses det att majori­tetsbefolkningen får acceptera mer än vad en minoritetsgrupp ska behöva tåla.

Diskussioner har också förekommit om vad man får och inte får framföra på sociala medier och hur spritt ett uttalande måste vara för att inte falla in under vad man anses få säga ”inom den privata sfären”.

Lagreglerna om hets mot folkgrupp har delvis förändrats över tid och genom rätts­liga avgöranden har olika praxis uppkommit. Det finns uppenbar anledning att göra en


ny övergripande översyn och uppdatering av lagreglerna om hets mot folkgrupp för att anpassa den till dagens samhälle och samhällsdebatt, och samtidigt kodifiera rådande rättspraxis.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)