Avskaffa Trafikverkets möjlighet att förbjuda nya utfarter på landsbygden

Motion 2019/20:2434 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att makten över tillstånd till nya utfarter bör flyttas från Trafikverket till kommunernas bygglovsenhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Myndigheters krångel och byråkrati försvårar idag uppförandet av nya bostadshus, inte minst småhus.

I dag kan Trafikverket stoppa en nybyggnad av en bostadsbyggnad genom att anse att stoppa nya utfarter till allmän väg. Kommunen saknar helt inflytande över frågan. Utan ny utfart kan ofta inte byggnation ske. 

Makten över tillstånd till nya utfarter bör flyttas från Trafikverket till kommunernas bygglovsenhet som bör kunna ta beslut om detta i samband med beviljande av bygglov.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)