Kyrkors och samfunds legala vigselrätt

Motion 2019/20:2429 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa kyrkors och samfunds legala vigselrätt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi skiljt kyrkan från staten. Trots detta har religiösa vigselförrättare en funktion som myndighetspersoner.

Detta skapar konflikter. Religiösa företrädare anser att deras respektive religion bör styra synen på äktenskapet och vem som kan vigas. Andra debattörer menar å sin sida att samhället har rätt att kräva att en person som utför en myndighetsåtgärd (vigsel) också bör följa synen hos majoriteten i samhället på vigselfrågorna.

I grunden är detta en omöjlig konflikt att hantera.

Det är också ologiskt att å ena sidan skilja kyrkan från staten och å andra sidan be­hålla ett system där präster och andra religiösa företrädare utför myndighetsuppgifter.

Kyrkor och samfund bör därför inte ha en funktion där man utför myndighets­uppgifter. Juridiskt bindande vigsel bör ske vid besök hos en myndighet, lika för alla. Därefter kan denna vigsel manifesteras på lämpligt sätt hos valfritt samfund där en religiös vigsel kan ske. Eller så kan man självklart avstå från detta.

Detta skulle bli det definitiva och självklara steget att skilja Svenska kyrkan från staten och det skulle samtidigt minska konflikterna mellan religiösa företrädare och andra.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)