Gör det enklare och billigare att ta körkort

Motion 2019/20:2423 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det enklare och billigare att ta körkort och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Genom åren har det blivit allt krångligare och dyrare att ta körkort. Allt fler nya obliga­toriska moment har drivits fram av skickliga lobbyister, allt högre kostnader har lagts på till följd av politiska beslut och samtidigt har man gjort det svårare och dyrare att ta körkort som privatist. Tillsammans riskerar detta att göra att färre unga tar körkort, och därmed får svårare att komma in på en arbetsmarknad där allt fler yrken idag kräver körkort.

Samtidigt larmar körskolorna om att allt fler övningskör illegalt hos svarta kör­skolor, att det utfärdas falska intyg om genomgångna moment mm.

Det behövs en samlad översyn med tydligt syfte att göra körkortstagning enklare och billigare och där onödiga moment gallras bort och myndigheternas avgifter sänks. Samtidigt behövs ett stopp för nya pålagor, nya obligatoriska moment och höjda kostnader.

Översynen bör ha som mål att förenkla utan att göra avkall på trafiksäkerheten.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)