Bohusbanan

Motion 2019/20:2411 av Sofia Westergren (M)

av Sofia Westergren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en utökning av Bohusbanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillväxten i Göteborgs lokala arbetsmarknad har under de senaste tre decennierna haft en tydlig tyngdpunkt i Göteborgs stad och de omgivande kranskommunerna. Den geografiska vidgningen har varit blygsam, vilket skiljer Göteborgsregionen från hur utvecklingen sett ut i Malmö/Lund- och Stockholm/Mälarregionen. Västsvenska handelskammaren har låtit WSP göra en beräkning som visar på positiva siffror där investering och utveckling av Bohusbanan ger en total restidsnytta på 17 miljarder kronor och den samlade samhällsekonomiska nyttan beräknas till 21 miljarder kr. Bohusbanan är också utpekad som en av Sveriges absolut sämsta järnvägar. Det är tydligt att västkusten behöver ha infrastrukturinvesteringar. Infrastrukturen är högt belastad och underhållet eftersatt. Arbetsmarknadsregionen är het, med stor tillväxt och man måste se till de stora flödena och även över landsgränsen till Norge. Regionen kan nå sin fulla potential först när infrastrukturen är på plats. Regeringen bör därför se över möjligheterna till en utökning av Bohusbanan med dubbelspår till Norge i två steg, först till Uddevalla och sedan binda ihop järnvägen med Norge.

Sofia Westergren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)