Bro bör ersätta färja där det är samhällsekonomiskt lönsamt

Motion 2019/20:2410 av Sofia Westergren (M)

av Sofia Westergren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka möjligheten att ersätta Trafikverkets färjor med broar där det är samhällsekonomiskt lönsamt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns det en arbetsmarknadsregion runt Göteborg och det är viktigt för regionen att infrastrukturen finns och uppdateras. Det finns studier som visar att infrastrukturen behöver utvecklas på flera sätt i regionen och att en bro från Orust till fastlandet är samhällsekonomiskt lönsam. I en tid där redovisningen ska visa faktisk livslängd och byggnader ska använda komponentavskrivning för att få en så rättvisande bild som möjligt, så är det rimligt att se över möjligheten till att broar ska ha en längre avskriv­ningstid än vad som gäller idag. Ett stort hinder kan annars vara avskrivningstiden för att få en hållbar kalkyl. Det nuvarande regelverket innebär att man endast får använda insparande driftanslag för färjetrafiken för 2025 år. Denna tidsaxel bör också ses över för att få till en förlängning. Vägledande för hur lånefinansiering av investeringar i transportinfrastrukturen bör ske framgår av statens utredning SOU 2011:12 ”Medfinan­siering av transportinfrastruktur”. Av denna framgår att amorteringstiden ska motsvara den ekonomiska livslängden för det som lånet avser. Räntan ska motsvara den kostnad som staten har för sin upplåning inklusive ett litet påslag för administration.

Konstruktionskravet på teknisk livslängd för en bro är dock upp mot 120 år och då är det högst rimligt att förlänga återbetalningstiden för ett projekt lån på längre tidsaxel.

Värt att veta är att det fanns planer redan 1939 att ersätta Svanesundsfärjan med en bro. Första beslutet om en Svanesundsbro togs i början av 1940-talet. Bron kom in i vägplanen för första gången 1944. Senare var bron även med vägplanen 1950 och 1958. Beslutet överklagades av Tjörns kommun och beslutet ändrades så att bron byggdes mellan Tjörn och Stenungsund först och sedan skulle nästa bro mellan Orust och Ste­nungsund byggas. Bron mellan Tjörn och Stenungsund var färdig 1960. Nu står den bron för stora renoveringsbehov med avstängning till följd och alternativ saknas för denna trafik i nuläget. Trafikläget i regionen är redan på en kritisk hög nivå och det behövs förstärkningar i infrastrukturen på flera sätt.

Det är mycket angeläget att utreda och ändra regelverket så att en längre tidsperiod för återbetalning av lån kan tas med i den ekonomiska kalkylen. Med dagens korta tid kommer inte broprojekt som ersätter färjetrafik till stånd trots att de i grunden är samhällsekonomiskt lönsamma.

Sofia Westergren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)