Utreda slöjförbud i skolan för barn

Motion 2019/20:2401 av Sofia Westergren (M)

av Sofia Westergren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda slöjförbud i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi mötesfrihet och demonstrationsfrihet. Vi skall vara rädda om och värna denna frihet i en levande demokrati. Samtidigt skall samhällets medborgare kunna skyddas av polisen mot eventuellt våld, förstörelse och skadegörelse. Det förekommer att demonstranter försvårar igenkänning genom att täcka sitt ansikte med huva, mask eller liknande, vilket försvårar för polisen att upprätthålla god ordning.

Motionen vänder sig mot att personer täcker sitt ansikte där syftet är att dölja ansik­tet. Det kan vara demonstranter som väljer att göra så eller om det görs av religiösa skäl.

Att träffa eller att prata med en person som döljer sitt ansikte påverkar kommunika­tionen då en stor del av samtalet med en person sker genom kroppsspråket.

Även identifiering av vem man talar med försvåras också om ansiktet är dolt bakom ett tygstycke.

Kvinnan som väljer det av religiösa skäl har svårare i det offentliga rummet om ansiktet är täckt, och tyvärr är det så att långt ifrån alla som täcker sina ansikten gör det frivilligt, utan känner av påtryckningar från sin omgivning. 

En annan aspekt är att det sätter arbetsgivaren i konstiga situationer om vad som ska accepteras och inte. Det är inte konstigt att stå upp för att vi ska kunna se varandras ansikte och att det är norm. Vi ska värna om det öppna samhället, allas lika värde och jämställdhet.

Slöjor på flickor hör inte hemma i den svenska skolan.

Läroplanen säger:

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sättet på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.

Vi kan inte naivt tro att alla medsystrar som bär slöja gör det av egen fri vilja. Vilken procentandel som är frivilligt och inte går av naturliga skäl inte att få fram, men vi vet att det inte är 100%. I ett samhälle som sätter jämställdhet högt är det inte rimligt att skolorna tillåter att flickor systematiskt blir utsatta för könsdiskriminering som begränsar dem i lek, idrott och i sociala sammanhang. Det går inte heller att blunda för symboliken med slöjan som reducerar flickor till objekt som måste skylas för att inte attrahera män. Här är det viktigt att hjälpa medsystrarna till jämställdhet och möjlighet att påverka sin egen framtid. 

Sofia Westergren (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)