Tvärförbindelse Södertörn

Motion 2019/20:2389 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör säkerställa full finansiering av Tvärförbindelse Södertörn så att projektet kan fortlöpa enligt plan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Jag har tidigare motionerat om vikten av att Tvärförbindelse Södertörn kommer till stånd så snart som möjligt och att regeringen vidtar de relevanta åtgärderna för detta. Tyvärr så har regeringen inte agerat och jag tvingas därför åter igen motionera i frågan.

Tvärförbindelse Södertörn kommer att binda samman södra delen av Stockholms län på ett sätt som idag inte är fallet. Som fortsättning av Förbifart Stockholm blir den tillsammans med Norrortsleden en yttre ring som gör att transportvägarna blir kortare, de centrala delarna av systemet avlastas och ökad effektivitet skapas. Den nya hamnen i Norvik kommer att innebära stora mängder godstransporter och tillväxten i Haninge, Flemingsberg och Kungens kurva/Skärholmen med omnejder gör att tvärförbindelsen blir nödvändig för att avvärja fullständigt trafikkaos. I Trafikverkets beslutade natio­nella åtgärdsplanering är dock inte projektet fullt ut finansierat och riskerar därför att inte bli av enligt tidplan vilket på sikt vore förödande för trafiksystemet i södra delarna av Stockholms län.

Avsaknaden av en fullvärdig lösning innebär även negativa effekter för andra delar av Sverige som inte fullt ut får dra fördelarna av den nya hamnen i Norvik. Hamnen i fråga är ett stort projekt som innebär förbättrade möjligheter till effektiv import och export av gods till och från Sverige. Tillgång till hamnen är således avgörande för den potentiella tillväxttakten för näringslivet i östra Svealand och östra Götaland framöver.

Erik Ottoson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)