Utbyggnad av E18-sträckan Köping–Västjädra

Motion 2019/20:2385 av Mikael Damsgaard (M)

av Mikael Damsgaard (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att påskynda utbyggnaden av E18 mellan Köping och Västjädra till motorvägsstandard och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

E18 ingår i det nationella stamvägnätet och är en del av den nordiska triangeln som binder samman Köpenhamn–Oslo–Stockholm–Helsingfors.

Efter att flera sträckor under senare år byggts ut till motorväg återstår idag endast den 25 km långa sträckan KöpingVästjädra (Västerås) för att få motorväg hela vägen från Örebro till Stockholm, via Västerås. Syftet med att bygga om sträckan till motorväg är att förbättra förutsättningarna för den regionala utvecklingen samt öka framkomlighet och trafiksäkerhet på vägen.

På grund av den intensiva person- och lastbilstrafiken är den nuvarande vägen ofta drabbad av olyckor och långa stopp i trafiken. Stoppen bidrar till att trafiken måste ledas om till mindre vägar. Särskilt Köping drabbas av omledningar då E18-trafiken tvingas in på gator som är dimensionerade för lokal trafik. Mot bakgrund av ovanstående är det en allvarlig brist att en uppgradering av E18 till motorväg på sträckan Köping–Västjädra ännu inte är gjord. Planering för utbyggnad pågår och vägplanen är nu klar för gransk­ning.

Behov av utbyggnad av sträckan till motorvägsstandard har funnits under lång tid. Eftersom ytterligare fördröjning skulle få allvarliga konsekvenser för regional utveck­


ling, framkomlighet och trafiksäkerhet är det angeläget att genomförande av projektet påskyndas.

Mikael Damsgaard (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)