Stoppa utförseln av stöldgods

Motion 2019/20:2382 av Lars Jilmstad (M)

av Lars Jilmstad (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omedelbara åtgärder bör vidtas för att stoppa utförseln av stöldgods och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En förunderligt naiv inställning från regeringen har inneburit och innebär dessvärre fortfarande att stöldgods i parti och minut lämnar vårt land. Båtmotorer, lantbruksmaskiner, stöldgods från företag och byggarbetsplatser stjäls av internationella ligor, lastas på lastbilar och andra större fordon och förs ut ur landet. Risken att bli stoppad och få godset undersökt är minimal.

Åtgärder sägs vara vidtagna eller på väg, men den tråkiga sanningen är att det fortfarande är i stort sett riskfritt att föra ut stöldgods. Tullpersonal räcker inte till, har inte de rätta befogenheterna och polisen tvingar ofta nedprioritera ingripanden i våra hamnar.

För den stora allmänheten och särskilt för de som drabbats av stölderna ter sig detta fullständigt obegripligt. Det är resoluta åtgärder nu, inte i morgon eller i en avlägsen framtid när alla operativa organ uppnått full styrka som måste till.

Det borde inte vara så svårt att åstadkomma detta. Antalet utförselplatser är förhållandevis få och såväl manuella besiktningar som mera tekniskt avancerade röntgenundersökningar av fordon fordrar inte några gigantiska insatser.

Beslut bör omgående fattas som innebär att regleringsbrev och andra mera omedelbart styrande dokument tillställs berörda myndigheter. I en mån ytterligare lagstiftning behövs, t ex när det gäller tullpersonals befogenheter måste sådan lagförslag ges högsta prioritet.

Lars Jilmstad (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)