Skärp arbetet mot skräp i Nordsjön

Motion 2019/20:2380 av David Josefsson (M)

av David Josefsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ges i uppdrag att tillsammans med länderna kring Nordsjön arbeta för minskat skräp i Nordsjön, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Uppskattningsvis 220000 kubikmeter skräp hamnar varje år i Nordsjön; huvuddelen av det är plast. 8000 kubikmeter av det skräpet hamnar på Bohuskusten på grund av havsströmmar. För att ge en bild av mängden har man vid mätningar på så kallade referensstränder i Bohuslän hittat 1200 föremål per 100 meter. Skräpet kommer från hela Nordsjöområdet, i huvudsak från länder som inte har en fungerande avfalls­hantering, men har till viss del även svenskt ursprung.

Problemen förvärras av att skräpet tar väldigt lång tid på sig att brytas ner, från några år upp till 100 år beroende på material. När plast bryts ner skapas det istället mikroplaster som är ännu svårare att fånga upp.

Samtidigt är problemen komplexa att lösa. Skräpet på stränderna i Bohuslän är ett symtom men orsaken till problemen finns oftast att hitta på helt andra platser.

Mycket av problemen handlar om ökat producent- och konsumentansvar. Producentledet är i grunden det första ledet för att minska skräpmängderna genom att helt enkelt minska tillverkningen av varor som skapar problem med skräp i havet och hitta miljövänligare alternativ, genom exempelvis mindre miljöskadliga emballage och emballage som är enklare att återvinna då en stor del av skräpet är förpackningar av plast.

Men kopplat till producentledet är också konsumentledet – att få folk att bruka engångsförpackningar och uppmuntra att återanvända förpackningar samt välja miljö­vänliga alternativ.

I dagsläget kommer majoriteten av det skräp som flyter i land på västkusten inte från Sverige. Politiskt måste framförallt våra grannländer kring Nordsjön ta ett större ansvar. En stor del av skräpet som hamnar på svenska kuster har ”läckt” från andra länders avfallshantering. Till exempel används fortfarande öppna tippar i Storbritannien, insamlings- och återvinnandegraden av plastartiklar är låg i Europa och i många länder fångar inte dagvattensystemen upp skräp på ett effektivt sätt.

David Josefsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)