Sälj SBAB

Motion 2019/20:2377 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att sälja SBAB och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

SBAB agerar som en privat aktör på bolånemarknaden, utan att ha något särskilt beslutat samhällsuppdrag, men med staten som ägare. Staten bör överlag vara försiktig med att agera på en privat marknad där statlig närvaro av särskilda skäl inte kan anses vara nödvändig. Bolånemarknaden har förvisso många brister men är utan tvekan en fungerande marknad där statlig inblandning är svår att motivera.

Det huvudsakliga problemet med ett statligt ägt SBAB är dock inte agerandet på en privat marknad utan det faktum att bolåne- och utlåningsmarknaderna är marknader som är kraftigt övervakade och kontrollerade av staten. Kreditmarknaden fyller en viktig funktion som finansiell infrastruktur, varför statlig kontroll och insyn i marknaden är viktig. Problemet blir då att staten är aktör och kontrollant på samma marknad, även om det givetvis är olika delar av staten som sköter de olika uppgifterna.

Med anledning av detta bör regeringen se över möjligheten att sälja SBAB.

Ida Drougge (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)