Kommunalt vindkraftsveto

Motion 2019/20:2374 av Carl-Oskar Bohlin (M)

av Carl-Oskar Bohlin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det kommunala vindkraftsvetot och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Oaktat vad man har för åsikt i sak om vindkraftsetableringar framstår det som en märklig ordning att kommuner idag har möjlighet att mycket sent i etableringsprocessen meddela ett veto mot en etablering av en vindkraftspark. En mer ändamålsenlig och rättssäker ordning är att vanliga förvaltningsrättsliga principer om sakägares möjligheter att rättsligt besvära sig tillämpas. Det kommunala vetot är härvidlag en anomali som ger orimligt stor makt åt en sammanslutning som inte är direkt berörd av etableringen. I sak innebär nuvarande ordning att stora rättsliga och ekonomiska förluster många gånger görs av enskilda aktörer som en konsekvens av oförutsägbara kommunala besked som inte sällan hinner ändras under processens gång. Tidsutdräkten för vindkrafts­etableringar är ofta lång givet den stora tillståndsprövning som behöver göras.

Att en kommun i realiteten med sitt veto har möjligheten att överpröva denna till­ståndsgivning i ett mycket sent skede får betraktas som en rättsligt märklig figur, som leder till ekonomiska förluster både för enskilda sakägare och för samhället som helhet. Med anledning av detta bör regeringen återkomma med förslag om ett avskaffande av det kommunala vetot vid etablering av vindkraftsparker.

Carl-Oskar Bohlin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)