Toatömning

Motion 2019/20:2366 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att aktivt arbeta för att underlätta för båtägare att följa den nya toatömningslagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 1 april 2015 trädde den nya toatömningslagen i kraft. Den innebär att det numera är förbjudet för fritidsbåtar att släppa ut toalettavfall i svenska vatten. Att minska utsläppen av toalettavfall i sjöar, skärgård och vattendrag är troligen de flesta positivt inställda till. Minskade utsläpp av toalettavfall bidrar bland annat till att minska övergödningen, vilket är ett av de stora problem som bland annat Östersjön står inför.

För att lagen inte ska bli tandlös och tömningen rent praktiskt ska fungera är det dock viktigt att infrastrukturen med tömningsanläggningar etableras på ett tillräckligt sätt. Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter ska mottagningsanordningar för avfall finnas i de fritidsbåtshamnar där behov finns. Och även om det idag är möjligt som fritidsbåtsägare att rapportera in när sådana behov finns, till Transportstyrelsen, så är inte det kunskap som är allmänt känd.

Transportstyrelsen har också levererat en app kallad Hamnkartan där information gällande toatömning finns tillgänglig. Appen är dock endast en testversion än så länge och det har uttryckts frustration från båtägare och intresseorganisationer över att systemet idag är långt ifrån tillräckligt utbyggt. Enligt appen och transportstyrelsen ska det finnas totalt dryga 300 toatömningsstationer i Sverige idag. Det kan vi första anblick låta mycket, men fördelat på antal båtar, människor och efter beräkningar på hur fort det går att fylla en normalstor tank, blir det uppenbart att platserna är på tok för få.

Stationerna behöver bli fler och appen behöver utvecklas, så att det i framtiden även går att rapportera in var man sakar toatömningsanordning, vore exempelvis en väg att gå. Men även fler innovativa åtgärder krävs för att det ska vara lätt att göra rätt och ta hand om vår skärgård.

Ida Drougge (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)