Statens servicecenter

Motion 2019/20:2356 av Lars Jilmstad (M)

av Lars Jilmstad (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Statens servicecenter i regel ska redovisa arbetsgivaravgifter på lönespecifikationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett fungerande demokratiskt samhälle förutsätter att medborgarna har förtroende för de system och institutioner som utgör dess grund. Om detta ska vara möjligt krävs att allmänheten besitter goda kunskaper om hur lagstiftningen fungerar och vilka regler som gäller. För att systemet ska uppfattas som legitimt krävs transparens och tydlighet gentemot medborgarna. Detta gäller inte minst i fråga om vilka skatter och avgifter som betalas.

Det finns flera undersökningar som visar att den allmänna kunskapen om hur mycket enskilda personer faktiskt betalar i skatt är bristfällig. Många svenskar under­skattar hur högt skattetrycket är. En sak som bidrar till detta är att det faktiskt finns dolda skatter. Här är arbetsgivaravgiften det kanske allra tydligaste exemplet, det vill säga de avgifter som arbetsgivaren betalar för varje anställd person utöver lönen. Den beräknas generera en fjärdedel av den offentliga sektorns intäkter. Arbetsgivaravgiften administreras av Skatteverket och är obligatorisk, vilket gör den till en skatt i praktiken.

En enkel sak som skulle öka kunskapsnivån är om fler arbetsgivare på lönespecifikationen redovisade vad man betalar i arbetsgivaravgift. Denna möjlighet finns i de flesta lönesystem idag. Allt fler arbetsgivare använder också möjligheten, men ännu fler borde göra det. Här skulle staten kunna gå före med gott exempel. 2012 inrättades Statens servicecenter, en myndighet som stödjer andra myndigheter med administrativa tjänster bland annat löneutbetalningar. I dagsläget redovisar myndigheten


inte arbetsgivaravgiften på lönespecifikationer. Det borde göras, eftersom det ligger i det allmännas intresse att transparens och tydlighet råder.

Lars Jilmstad (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)